Profil zamestnanca

Mgr. Renáta Kopecká

špeciálny pedagóg s 2. atestáciou

Profesijné zameranie – deti v predškolskom a mladšom školskom veku a starší školský vek:

 • Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia  (VPU) – dyslexia (vývinová porucha čítania), dysgrafia (vývinová porucha písania), dysortografia (vývinová porucha aplikácie gramatiky)
 • Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s poruchami aktivity a pozornosti,  s poruchami správania, chorých a zdravotne oslabených
 • Raná diagnostika deti od 3 do 6 rokov a realizácia stimulačných programov  na podporou oslabených oblastí vývinu.
 • Vedenie skupinového programu zameraného na fonematické uvedomovanie : Eľkonin
 • Stimulácia oslabených oblastí u detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou (skupinové a individuálne vedenie podľa Eľkonina)
 • Diagnostika školskej spôsobilosti detí individuálna, alebo skupinová  (skupinové vyšetrenie školskej spôsobilosti v podmienkach MŠ).
 • Reedukácia ťažkostí u detí a žiakov so symptómami  VPU (deficitov dielčích  oslabení výkonu)
 • Metodické vedenie a konzultácie pre rodičov a pedagógov.
 • Prednášky pre rodičov – školská zrelosť
 • Diagnostika v procese hry, Špeciálna výchova hrou (štátna skúška)
 • Preventívny program Moja životná cesta zameraný na kariérové poradenstvo realizovaný na základných školách (8. a 9. ročníky)

 

Iná odborná činnosť:

 • Získanie grantu (dvakrát) od Rady vlády pre prevenciu kriminality pre projekt: „Od pouličného gangu ku kriminalite.“ – zameranie na kulty, sekty a ideologické skupiny: prevencia nelátkových závislostí.
 • Organizovanie vzdelávacích aktivít CPPPaP:
 • ČÍ(S)TA – čítanie s porozumením“ Erik Žovinec – pre odborných pracovníkov poradenských zariadení
 • inovačné vzdelávanie – Uplatnenie Pilatesovej metódy v školskej praxi

Odborná prax:

 • Špeciálny pedagóg CPPPaP Trenčín od roku 2005 (18 rokov)
 • prax v školstve – materská škola, základná škola, stredná škola (11 rokov)

Vzdelanie: 

 • Štúdium ukončené na UK v BA, špecializácia – Pedagogika sociálne a emocionálne narušených samostatný odborný zamestnanec CPPPaP
 • Odborný zamestnanec s prvou atestáciou (KU v Ružomberku)
 • Odborný zamestnanec s druhou atestáciou (KU v Ružomberku)

Ďalšie vzdelávanie:

 • MPC – Koordinátor pre prevenciu závislostí“ (dvojročné rozširujúce štúdium)
 • Diagnostika a náprava  dyskalkúlie, Jozef Novák.
 • „ Cez rozprávku do školy“ Lektor: Alžbeta Lazíková .
 • „ Diagnostika a reedukácia vývinových porúch učenia“ Oľga Zelinková.
 • „ UNIVERZUM projekt – „Skupinové metódy a formy práce zamerané na efektívne riešenie konfliktov na školách“
 • KUPOZ pre deti s poruchami
 • „ ČÍ(S)TA – čítanie s porozumením“ , Erik Žovinec.
 • „ Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami“, Mária  Anyalaiová, PhD.

Predatestačné vzdelávanie (kreditové):

 • Zážitková pedagogika – kreditové, inovačné vzdelávanie (ICV Komárno)
 • Nenásilná komunikácia – úroveň (ICV Komárno)
 • Nenásilná komunikácia – úroveň (ICV Komárno)
 • Nenásilná komunikácia – úroveň (ICV Komárno)
 • a II. Atestačná skúška (KU v Ružomberku)
 • Kraniosakrálna biodynamická terapia v Prahe (dlhodobý výcvik)

Počas pandemickej situácie online vedenie detí, ktoré pokračovali v plnení predprimárneho vzdelávania.