ZVEREJŇOVANIEZákony a riadiace dokumenty

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_01.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_02.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_03.png

Legislatívny rámec činnosti CPPPaP Trenčín  je daný predpismi:

 • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
 • Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a slovenskej komore psychológov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 27/2009 Z. z. úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • Zriaďovacia listina Krajského školského úradu v Trenčíne číslo: A/2012/003997
 • Organizačný poriadok CPPPaP v Trenčíne

Obsah činnosti CPPPaP Trenčín sa riadi dokumentmi:

 • Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského vzdelávaní schválená Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 283 z 21.3.2007
 • Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 vydané Ministerstvom školstva SR