Profil zamestnanca

Mgr. Jana Pevná

špeciálny pedagóg s 2. atestáciou

Deti sú živá správa, ktorú pošleme do časov, ktoré neuvidíme.“ (John F. Kennedy)

 

Profesijné zameranie:

Starostlivosť o deti a žiakov so zdravotným postihnutím (telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami, narušenou komunikačnou schopnosťou a viacnásobným postihnutím)

 • Realizácia špeciálnopedagogickej diagnostiky.
 • Depistážna činnosť v predškolských zariadeniach a konzultácia s pedagogickými zamestnancami a zákonnými zástupcami detí.
 • Individuálna diagnostika školskej pripravenosti u detí predškolského veku a konzultácia so zákonnými zástupcami.
 • Poskytovanie individuálnych špeciálnopedagogických intervencií.
 • Práca so stimulačnými programami na rozvoj oslabených funkcií.
 • Poskytovanie profesijného poradenstva žiakom končiacim základné vzdelanie.
 • Konzultácie a poradenstvo poskytované pedagogickým a odborným zamestnancom.
 • Individuálna supervízia špeciálnych pedagógov.
 • Spolupráca s inými inštitúciami (ZŠ, SOŠ, RC, CDR, odborní lekári).

Odborná prax:

 • Špeciálny pedagóg – Centrum poradenstva a prevencie Trenčín (2023 – trvá)
 • Špeciálny pedagóg – CŠPP pri SŠI Trenčín (2017 – 2022)
 • Špeciálny pedagógCentrum pre deti a rodiny Zlatovce (2009 – 2017)

 

Vzdelanie:

 • Univerzita J. A. Komenského Praha, Špeciálna pedagogika – poradenstvo (2007 – 2009)
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied – Majster odbornej výchovy (2000 – 2003)
 • Supervízny výcvik, 250 hodín, Coachingplus Bratislava (2020 – 2022)

Ďalšie vzdelávanie:

 • HYPO – cvičenia pre deti v predškolskom veku, Z. Michalová, 2009
 • Diagnostika ortografie, SAL Bratislava, 2009
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, DIALÓG plus, s.r.o., Bratislava, 2010
 • KUPOZ – program na rozvoj koncentrácie pozornosti, KUPROG CZ s.r.o., 2011
 • Školský program INPP, Centrum Avare Bratislava, 2012
 • Snoezelen – možnosti práce v multisenzorickej miestnosti, 3lobit, o.z. Bratislava, 2012
 • Intervenčné stratégie  v kontexte  poradenského  procesu v práci s deťmi, rodinou a skupinou,  COACHINGPLUS Bratislava, 2013
 • Intervenčné stratégie v kontexte poradenského procesu v práci s jednotlivcom, COACHINGPLUS Bratislava, 2013
 • Neverbálne techniky v práci s detským klientom, VÚDPaP Bratislava, 2017
 • „Ja na to mám“ – program na reedukáciu ťažkostí v učení a vnímaní pre stredoškolákov a dospelých, Žovinec, 2018
 • Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom, OZ Nervuška-ARTE Bratislava, 2020
 • Super-vízia – neviete čo neviete. Webinár s Julie Hay. Coachingplus BA, 2021
 • Úvod do aplikovanej behaviorálnej analýzy. Organizácia Modrý kruh, z.s. ČR, 2021
 • Dieťa s autizmom v škole. Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania, 2021
 • Školský program bilaterálnej intergácie – školský program Centrum Avare s.r.o   2022
 • RoPraTem – rozvoj pracovného tempa, Chytré hraní, ČR, 2021
 • BSID II-III – Vývojová škála Bayleyové, Hogrefe test centrum Praha, 2022