SlužbyDiagnostika

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_01.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_02.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_03.png

Diagnostika je proces určovania diagnózy, príčiny problémov, ktoré klient zažíva. Pri diagnostike odborníci (ako psychológovia, tak špeciálni pedagógovia) používajú rozličné diagnostické nástroje, ktoré vyberáme podľa potrieb klienta a cieľa diagnostického procesu.

Cieľom psychologického vyšetrenia je získanie informácií o stave psychických funkcií (myslenie, vnímanie, pamäť, pozornosť atď.), ako aj o osobnostných charakteristikách klienta (osobné tempo, emocionalita, schopnosť zvládať záťaž atď.), veľmi často zisťujeme úroveň intelektových schopností. V rámci špeciálno-pedagogickej diagnostiky posudzujeme čiastkové percepčné schopnosti a ich dopad na školsky významné zručnosti, najmä čítanie a písanie, ale aj matematické schopnosti a celkovú úroveň vedomostí.

Na vyšetrenie prichádza klient so zákonným zástupcom, samotná diagnostika však väčšinou prebieha individuálne bez prítomnosti rodiča, nakoľko v takejto „zostave“ máme najlepšie skúsenosti so spoluprácou a nastavením dobrého vzťahu medzi psychológom/špeciálnym pedagógom a dieťaťom.

Vyšetrenie trvá minimálne 45 minút, väčšinou ale 1 až 1,5h, doba trvania sa nikdy nedá určiť vopred, nakoľko výrazne závisí hlavne od osobného a pracovného tempa klienta, ako aj od jeho veku a osobnostných charakteristík. Od povahy ťažkostí a veku dieťaťa závisí, či bude potrebné zrealizovať viac ako jedno diagnostické stretnutie.

Po ukončení diagnostickej časti vyšetrenia sú výsledky a ďalší postup konzultované so zákonným zástupcom, prípadne aj samotným klientom (dieťaťom). V prípade potreby Vás môžeme požiadať o doplnenie lekárskym vyšetrením (napr. neurologickým, logopedickým a pod.).

Následne, po konzultácii záverov, odporúčaní a ďalšieho postupu, odchádzate domov, a my budeme v najbližších týždňoch spracovávať podklady do písomnej správy, ktorú obdržíte doporučene na Vami uvedenú adresu.