SlužbyPsychologické poradenstvo/terapia

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_01.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_02.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_03.png

Našim klientom a ich rodinám poskytujeme tiež psychologické poradenstvo a terapiu.

Psychologické poradenstvo je  zvyčajne krátkodobá pomoc zameraná na odstránenie nejakého nežiadúceho symptómu, pričom dieťa aj rodina sú inak zdraví, plne schopní sa s pomocou psychologického vedenia s týmito ťažkosťami vysporiadať. Niekedy môže psychologické poradenstvo trvať dlhší čas, vtedy hovoríme aj o psychologickom vedení. Zvyčajne je takéto psychologické vedenie poskytované deťom, ktorých ťažkosti sú výrazne podmienené sociálnym, najmä rodinným prostredím, kde sa nedá očakávať rýchla či výraznejšia zmena (napr. keď rodič trpí psychickými poruchami, alebo i.). Vtedy je spolupráca so psychológom podporná a zároveň poskytuje korektívnu skúsenosť cez vzťah so psychológom.

Terapia je v širšom zmysle slova používanie psychologických prostriedkov na liečbu. Všeobecným cieľom terapie je obnova zdravia. V terapii je dôležitý vzťah s terapeutom, ale aj proces terapie, kedy sa aktívne pracuje na nejakej zmene, dohodnutom cieli. Vzhľadom na závislosť dieťaťa na rodičoch je terapia s deťmi do veľkej miery závislá aj od spolupráce s rodičmi. Čím je dieťa menšie, tým viac to platí. Terapia je o spolupráci, bez klientovej motivácie práca na sebe nie je možná. Vlastná terapeutická práca môže klientovi priniesť citové odreagovanie, dosiahnutie vhľadu do súvislostí jeho ťažkostí, korektívnu citovú skúsenosť, prehodnotenie a prípadne zmenu postojov, osvojenie si nových spôsobov správania, nových spôsobov uvažovania a i.

Terapia môže byť individuálna, párová, rodinná či skupinová. V podmienkach nášho CPP ide najmä o individuálnu terapiu, prípadne párovú/rodinnú rodič-dieťa.

V našom CPP aktuálne poskytujeme:

 • Psychologické poradenstvo
 • Kognitívno-behaviorálnu terapiu
 • Systemickú terapiu
 • Terapiu hrou a filiálna terapia
 • Sandplay terapiu
 • Biofeedback a neurofeedback

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT) vychádza z teórie učenia a kognitívnej psychológie. Je štruktúrovaná, edukatívna a časovo ohraničená. Primárne sa zameriava na aktuálne problémy a faktory, ktoré ich udržiavajú. Prostredníctvom zmeny negatívnych myšlienok a omylov v myslení navodzuje zmeny v
emočnom prežívaní a správaní. Terapeut a klient vzájomne aktívne spolupracujú. V I. fáze sa terapia zameriava na zmiernenie symptómov, v II. fáze sa klient učí nové zručnosti, čím sa podporuje jeho samostatnosť a nezávislosť od terapeuta.

V podmienkach nášho centra je možné KBT u detí využiť pri zmiernení až náprave napr. týchto ťažkostí:

 • úzkostné prežívanie (tréma, rôzne typy strachov a fóbií, nočné mory, separačná úzkosť,
  panické poruchy)
 • porucha aktivity a pozornosti
 • poruchy správania
 • emočné poruchy
 • tiky
 • epizóda ľahkej depresie
 • epizóda zámerného sebapoškodzovania

Systemický prístup nie je metódou, ale skôr spôsobom myslenia, nazerania na svet aj problémy. Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že snahou tohto prístupu nie je objektívne posúdenie klientových problémov. Terapeut nemá byť expertom na klientov problém, ale je expertom na rozhovor. Systemici veria, že klient má dostatok zdrojov a schopností zvládnuť svoje problémy sám a že v podstate ani nie je možné, aby ich zaňho niekto vyriešil. Akurát niekedy nemá na svoje prežívanie a správanie náhľad, nedarí za mu vidieť veci z iného uhla, nepozná či nevidí svoje silné stránky a zdroje pre zvládnutie problému. V tom mu môže byť užitočný terapeut. Jeho úlohou je viesť rozhovor tak, aby klientovi pomohol vidieť či spoločne objaviť zdroje, formulovať ciele, získať náhľad a iný uhol pohľadu a na základe toho sa rozhodovať, čo by chcel mať vo svojom živote inak. Viac o tomto prístupe sa môžete dočítať na našej stránke v sekcii Články- odborná verejnosť.

Nedirektívna terapia hrou a filiálna terapia prinášajú alternatívu využitia detskej hry v terapeutickom priestore, odkrývajú detský svet a ponúkajú možnosť mu porozumieť. Príležitosť dieťaťa komunikovať so svetom dospelých vlastnou rečou hry, slovami hračiek a hry na niekoho a na niečo vytvára priestor pre nedirektívnu terapiu hrou.

V hrovej interakcii s rodičom v podobe filiálnej terapie je dieťaťu umožnené byť režisérom hry a rodičovi na krátky čas hercom a účastníkom jeho hry. Tento nový priestor umožňuje obom dosiahnuť lepšie porozumenie si navzájom, posilnenie vzájomných interakcií medzi rodičom a dieťaťom, vytvára priestor byť vnímavým voči potrebám dieťaťa a tým predchádzať možným ťažkostiam vo výchove.

Biofeedback je terapeutická metóda založená na prístrojovom meraní a zobrazovaní psychofyziologických funkcií jednotlivca (dýchanie, tep, teplota, kožná vodivosť a svalové napätie). Na základe nameraných hodnôt sa zostaví stresový profil klienta, ktorý popisuje jeho typický individuálny vzorec reakcie na stres a záťaž ako aj rýchlosť a priebeh následného zotavenia. Získanie stresového profilu umožňuje nastavenie BFB tréningu, v rámci ktorého sa klient učí ovplyvňovať svoje psychofyziologické reakcie, vďaka čomu sa zlepšuje jeho schopnosť zvládať stres a psychickú záťaž.

Neurofeedback (tiež známy pod názvom EEG biofeedback) je terapeutická metóda využívajúca prístrojové snímanie a zobrazovanie elektrickej aktivity mozgu (EEG) klienta. Prostredníctvom správne nastaveného neurofeedback tréningu sa u klienta posilňuje žiaduca forma aktivity mozgu – autoregulácia mozgovej aktivity s využívaním žiaducich frekvencií. Neurofeedback pomáha pri ťažkostiach s koncentráciou pozornosti, pri poruchách pozornosti a hyperaktivite (ADHD, ADD), pri vývinových poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia) a pri emočných ťažkostiach (úzkostné stavy a poruchy).