SlužbyKariérové poradenstvo

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_01.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_02.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_03.png

V rámci kariérového poradenstva  sa v našej poradni  orientujeme na prácu s jednotlivcom – najčastejšie k nám prichádzajú žiaci 8. ročníka, prípadne študenti stredných škôl/ SŠ/, ktorí sa potrebujú zorientovať v danej oblasti.  Skupinové kariérové poradenstvo zvykneme realizovať  priamo na školách pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ/ program Moja životná cesta/ a pre 2. a 3. ročník SŠ/ výber seminárov a výber VŠ či profesijného uplatnenia/. Vzhľadom na zmenu školského zákona bude postupne program Moja životná cesta pre žiakov ZŠ v kompetencii odborných zamestnancov školy (1. a 2. stupeň podpory).

V rámci kariérového poradenstva sa zameriavame ako na študijné predpoklady, tak na záujmy, osobnostné predpoklady, hodnoty a postoje žiakov/študentov. Súčasťou kariérového poradenstva je aj diagnostika intelektových schopností, ktorá žiakom/študentom umožňuje objektívne posúdiť, aké majú predpoklady pre vybrané stredoškolské, prípadne vysokoškolské štúdium  (iné pomaturitné štúdium).  Cieľom poradenstva je viesť žiaka/študenta k samostatnému rozhodovaniu sa na základe uvedomenia si vlastných predpokladov, schopností a zručností. Kariérové poradenstvo umožňuje žiakom/študentom porovnať svoje predpoklady s požiadavkami zvolenej strednej/vysokej školy a zodpovedne sa rozhodnúť pre niektorý z odborov štúdia.

Ak máte vy alebo Vaše dieťa záujem o pomoc pri výbere vhodného študijného smerovania, môžete sa obrátiť na kariérového či výchovného poradcu v škole, ktorú dieťa navštevuje. V prípade, že škola takéhoto poradcu nemá, prípadne potrebujete dôkladnejšie posúdenie predpokladov a možností, môžete sa obrátiť na naše CPP.

Žiakom ZŠ  a SŠ so zdravotným znevýhodnením poskytujú kariérovú diagnostiku a kariérové poradenstvo psychológ a špeciálny pedagóg elokovaného pracoviska CPP Trenčín.

Naša poradňa sa  pravidelne zúčastňuje na výstave Stredoškolák určenej žiakom posledných ročníkov ZŠ. Záujemcom  ponúka možnosť vyskúšať si niektorú z techník a aktivít kariérového poradenstva. Zároveň sa snažíme poskytnúť informácie nielen žiakom, ale aj ich rodičom a učiteľom.

V školskom roku 2022/23 sme nadviazali spoluprácu s Národným kariérnym centrom a zúčastnili sa na veľtrhu vysokých škôl: „Kam na vysokú?“ a stretnutia so zamestnávateľmi: „Interview day“, určenej pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl.

Ak premýšľate (žiaci/študenti/rodičia) nad voľbou ďalšieho štúdia, môže byť nápomocné položiť si aj tieto otázky:

 • Aký mám vzťah k učeniu?
 • Som študijný typ?
 • Robím radšej niečo praktické, alebo mám radšej knihy a vedomosti?
 • Akú úroveň kvalifikácie chcem dosiahnuť?
 • Ako ma vidia učitelia a rodičia?
 • Ako dlho sa budem pripravovať na povolanie? Chcem ísť po skončení SŠ na VŠ?
 • Aké sú profilové predmety školy, ktorá ma zaujíma? Nemám s nimi problémy?
 • Mám šancu zvládnuť štúdium na danej škole?
 • Aké ďalšie zručnosti môžem štúdiom získať?
 • Bude štúdium finančne náročné?
 • Má škola perspektívu? Aké mám šance sa po škole uplatniť?