Centrum poradenstva a prevencieSlužby

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
 • Aké služby ponúkame ?
 • Posudzovanie školskej spôsobilosti detí v predškolskom veku.
 • Pomoc deťom, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, skupinová a individuálna práca s deťmi – predškolákmi.
 • Riešenie adaptačných a socializačných problémov detí v materskej škole a pri vstupe do základnej školy.
 • Psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku, poradenstvo a terapiu pri ťažkostiach v učení, návrhy podporných opatrení do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Identifikácia detí a žiakov s intelektovým nadaním, poradenstvo pri riešení osobnostných a sociálnych problémov nadaných žiakov.
 • Starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Komplexná starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením – konkrétne s telesným, zrakovým, sluchovým, mentálnym či viacnásobným postihnutím, autizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou, či narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchou aktivity a pozornosti.
 • Poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania.
 • Poradenstvo pri osobnostných ťažkostiach, emočných problémoch, ťažkostiach v sociálnom kontakte, poruchách pozornosti, poruchách správania, tréme a pod.
 • Indikovaná prevencia sociálno-patologických javov. Práca s triednymi kolektívmi.
 • Krízová intervencia na školách.
 • Poradenstvo a metodická pomoc pre pedagógov a odborných zamestnancov v materských, základných aj stredných školách v edukačnom procese.
 • Metodické, poradenské a informačné služby pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov.
 • Supervízia pre pedagogických a odborných zamestnancov.
 • Spolupráca s vysokými školami a ich študentmi, možnosť absolvovať individuálnu prax v našom zariadení

O služby je potrebné požiadať vopred – osobne, telefonicky alebo písomne.

https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2022/02/image_04_about.jpg
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2022/01/image_03_about.jpg