Centrum poradenstva a prevencieO nás

Chcete vedieť kto sme a čo robíme?
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2022/01/image_01_about.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2022/01/floating_image_01_about.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2022/01/image_02_about.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_05.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2022/01/floating_image_contact.png

Sme poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom i dospelým od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie (teda žiakom MŠ, ZŠ, SŠ aj VŠ) vo svojej územnej pôsobnosti, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania, vrátane starostlivosti o deti so zrakovým, sluchovým, telesným a mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami autistického spektra. Fungujeme v súlade so školským zákonom – Zákon č. 182/2023 Z. z., organizačne sme začlenení do rezortu školstva a poskytujeme služby všetkým klientom bezplatne.

Rodič

Žiak

Škola