Centrum poradenstva a prevencieHistória

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
  • We can help

https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_04.png
  • História nášho centra

Naša poradňa v Trenčíne sa venuje deťom a mládeži od 1. augusta 1971. Názov pracoviska vystihoval jej hlavnú náplň práce. Okresná psychologická výchovná poradňa (OPVP) so sídlom na na Mierovom námestí číslo 9. Zriaďovateľ bol vtedajší Okresný národný výbor  odbor školstva. Poradňa sa prednostne zaoberala psychologickými a výchovnými problémami žiakov základných deväťročných škôl (ZDŠ), so zameraním najmä na „typické školské zlyhávanie“,  ktoré bolo spôsobované zaostávaním mentálnych funkcií a schopností žiakov.

V roku 1971 v poradni ako prvá pracovala vedúca poradne psychologička PhDr. Oľga Hodálová, so zameraním odbornej špecializácie na pedagogickú psychológiu a sociálna pracovníčka Vilma Hrašná, ktorá mala prax v oblasti špeciálneho školstva.

Naše predchodkyne, „zakladateľky“ sa v prvých týždňoch existencie pracoviska zamerali najmä na zmapovanie situácie v okrese a meste Trenčín v oblasti „prospechovej zdatnosti“ žiakov, ale robili i depistážne vyhľadávanie detí pri posudzovaní školskej pripravenosti a zrelosti budúcich prvákov. Položili, spolu s výchovnými poradcami na školách, aj základy profesijnej orientácie žiakov, ktorá sa zameriavala na vtedajšiu prioritu národného hospodárstva štátu, bola to na profesiu baníka a vojak. Neskôr sa začali robiť aj psychologické vyšetrenia „nižšie končiacich“ žiakov a ich záujmová orientácia, i ďalšie aktivity.

V roku 1973 bola poradňa posilnená ďalším psychológom, so špecializáciou klinická psychológia. A postupne prichádzali ďalší odborníci. Poradňa tak mala čoskoro 6 členov: troch psychológov, pedagóga – metodika výchovného a profesijného poradenstva, sociálnu pracovníčku a administratívno – ekonomickú pracovníčku.

Po 20 rokoch, v roku 1991 sa pracovisko presťahovalo na pol roka do priestorov Domu štátnej správy (terajšia budova Obvodného úradu a Krajského školského úradu) a následne ďalšie obdobie od 30.6.2009, teda 18 rokov, sme strávili budovaním pracoviska a profesijných vzťahov na ulici Kubranská cesta 20 v Trenčíne.

I názov pracoviska sa postupne menil: Okresná psychologická výchovná poradňa (OPVP), Okresná psychologická výchovná poradňa a Stredisko pre voľbu povolania (OPVP a SVP), Okresná  pedagogicko-psychologická poradňa (PPP) – tzv. pépépéčka, nasledoval názov Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Od januára 2023 sa po zlúčení s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva zmenil názov na Centrum poradenstva a prevencie (CPP).

Zamestnávateľmi, resp. zriaďovateľmi boli postupne: Okresný národný výbor Trenčín – odbor školstva, Školská správa Trenčín, Krajský školský úrad Trenčín, Okresný úrad Trenčín a aktuálne Regionálny úrad školskej správy Trenčín.

Odborné činnosti nášho pracoviska boli podporené aj príchodom špeciálnej pedagogičky,  metodičky prevencie a sociálnej pedagogičky, čím naša práca získala  dlho pripravovaný a očakávaný multidisciplinárny a medziodborový charakter.

Na pozícii riaditeľky s vystriedali PhDr. Oľga Hodálová, PaedDr. Pavol Červený, Mgr. Darina Tomeková, Mgr. Darina Turiaková.

Dnes naše pracovisko vedie a riadi PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD. Od júna 2009 máme sídlo na ulici Kukučínova 473, 91101 v Trenčíne. Od 1.1.2023 sme sa spojili s CŠPP Trenčín, ktoré tvorí aktuálne naše elokované pracovisko sídliace na ulici Nemocničná 4, 911 01 Trenčín.