SlužbyReedukačné cvičenia

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_01.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_02.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_03.png

Po zaškolení dieťaťa  do základnej školy  sa po čase môžu  objaviť ťažkosti v osvojovaní si základných školských zručností (čítania, písania alebo počítania).     Súvisí to jednak s rozdielnou úrovňou zrelosti nervového systému u každého dieťaťa  pri vstupe do školy (dosiahnutá úroveň školskej spôsobilosti), predpokladmi  na učenie sa (rozumovými schopnosťami dieťaťa),  edukačnými postupmi  zo strany pedagóga  a rodiča a osobnosťou dieťaťa (vôľové vlastnosti, temperament, citlivosť nervového systému na záťaž, zdravotný stav a  pod.). Ak ťažkosti pretrvávajú dlhšiu dobu a nepomáha zvýšený  individuálny prístup počas vyučovania zo strany pedagóga  a rodiča v rámci domácej prípravy, je potrebné  ťažkosti dieťaťa odborne vyšetriť a posúdiť v centre výchovného poradenstva a prevencie.

Na základe výsledkov komplexnej psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky  dieťaťa  v  našom zariadení  často zistíme, že   ťažkostí v čítaní,  písaní alebo  počítaní sú na báze nedostatočného vývinu psychických funkcií (deficity čiastkových funkcií), ktoré uvedené činnosti podmieňujú. V takomto prípade je potrebné s dieťaťom  a rodičom pracovať pod vedením špeciálného pedagóga    v centre  výchovného poradenstva a prevencie  alebo školského špeciálneho pedagóga  a zabezpečiť tak  reedukáciu a kompenzáciu ťažkostí.

V rámci reedukačných cvičení sa zameriavame na rozvíjanie oslabených oblastí   zrakového vnímania a diferenciácie (identifikácia rozdielov na obrázkoch – odlišnosti zrkadlové, detailné a iné),  sluchovej analýzy (rozkladania slov na hlásky), sluchovej syntézy (skladania slov z hlások), sluchovej diferenciácie (rozlišovania slov odlišujúcich sa o hlásku  alebo časť),  pravo-ľavej a priestorovej orientácie (určovanie    pravo-ľavej orientácie na sebe,  na osobe zrkadlovo otočenej,  na predmetoch, orientácia v priestore a  pod.), jemnej motoriky  (nácvik správneho úchopu písadla, grafomotoriky), hrubej motoriky (tréning zameranosti, presnosti a koordinácie pohybov – horných a dolných končatín), audiomotorickej koordinácie (vnímanie a určovanie rytmu, poradia a dĺžky slabík v slovách). Súčasťou príznakov  ťažkostí v čítaní alebo  písomnom prejave je  aj deficit vo vývine reči (fonologický deficit), preto je  nevyhnutnou súčasťou  terapie  stimulácia  reči   vo všetkých formách.               Reedukácia a kompenzácia  ťažkostí u detí s vývinovými poruchami učenia  je cielene zameraná do troch oblastí:  a) reedukácia funkcií, ktoré spoločne podmieňujú poruchu, b)  utváranie zručnosti správne čítať, písať a počítať, c) pôsobenie na psychiku jedinca s cieľom naučiť ho s poruchou žiť.

Zásady terapie špecifických porúch učenia  podľa Zelinkovej  (2009), s ktorými sa na základe poznatkov z praxe  stotožňujeme aj my:

  • Pri reedukácii sa  nadväzuje  na dosiahnutú úroveň  u  dieťaťa, špeciálne cvičenia  vypracovávané  na rozvíjanie psychických funkcií nie sú  určené pre určitý vek alebo postupový ročník, ale pre určitú etapu nácviku zručností.
  • Predpokladom úspechu je dobrý začiatok a sústavná motivácia dieťaťa pri terapii. Dieťa, ktoré trpí poruchou učenia, má väčšinou negatívne skúsenosti z predchádzajúcej práce, neverí si. Pohoda, povzbudenie, prvé úspechy privedú dieťa postupne k viere, že sa dobré výsledky môžu dostaviť.
  • Pri reedukácii je základom úspechu dodržať multisenzorický  prístup k osvojovaniu si  a prehlbovaniu vedomostí a zručností. Spája v sebe vizuálny, auditívny a kinesteticko-taktílny  spôsob predávania informácií.  Dieťa zapojí  hmat, zrak aj  sluch pri rozvíjajúcich cvičeniach a tak si získané informácie lepšie osvojí,  uloží a podľa potreby vybaví.

Terapia ťažkostí je individuálny proces, preto je  jej postup utváraný pre každého jedinca  podľa jeho aktuálneho vývinu a vychádza z pozitívnych momentov v živote dieťaťa. Už pri prvom kontakte motivujeme dieťa k práci cez činnosti,  v ktorých  je úspešné (kreslenie) alebo oblasti, ktoré ho  zaujímajú  (zvieratá, šport,  rozprávky,…).  Je veľmi ťažké povedať ako dlho bude reedukácia trvať, či  úspech bude viditeľný alebo minimálny. Z tohto dôvodu dávame rodičom aj deťom reálne hodnotenie výsledkov  terapie a neplytváme  zbytočným optimizmom. Niekedy sa nepodarí ťažkosti upraviť ani po intenzívnom precvičení oslabených oblastí psychického vývinu  a v rámci kompenzácie je potrebné, aby sa dieťa aj rodič naučili s touto skutočnosťou existovať. Dieťa je potrebné viesť k spoluzodpovednosti za výsledky  reedukácie.

Reedukačné cvičenia s dieťaťom v našom zariadení prebiehajú po dohode s rodičom  a odborným zamestnancom poradne – väčšinou jeden krát za dva až tri týždne v poobedňajších hodinách. Práca s dieťaťom trvá 45 minút (tak ako vyučovacia hodina) a potom nasleduje konzultácia  a metodické vedenie rodiča – 20 minút a viac (vysvetlenie postupu ako pracovať s dieťaťom, odovzdané  cvičenia, prebratie problémov vzniknutých v rámci  reedukácie, prospech dieťaťa a pod.).  Rodič dostane  domov  nakopírované materiály  zamerané na oslabené oblasti vývinu a postupne ich vypracuje s dieťaťom v domácom prostredí. Je vhodné  pracovať s dieťaťom pravidelne 15-20 minút, najlepšie každý deň  pod vedením dospelej osoby, ktoré je metodicky vedená  odborným zamestnancom poradne.  Na najbližšie stretnutie  prinesie rodič vypracované materiály, dieťa absolvuje reedukáciu,  rodič konzultáciu a   dostane ďalšie cvičenia.  Redukácia ťažkostí trvá zvyčajne jeden školský rok, ale môže sa stať, že  potrvá aj dlhšie.  Po ukončení   dieťa absolvuje  kontrolné vyšetrenie  u špeciálneho pedagóga  a na základe aktuálnych výsledkov pokračujeme v reedukácii  ťažkostí,  alebo ak je stav uspokojivý, je  dieťa vyradené  zo starostlivosti  špeciálneho pedagóga.

Reedukácia ťažkostí vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia je realizovaná v rámci Elokovaného pracoviska. Odborní zamestnanci aplikujú indikované preventívne a stimulačné programy s vybranou skupinou detí/žiakov s prihliadnutím na druh a stupeň znevýhodnenia.

U časti detí sú ťažkosti v oblasti základných  školských zručností  takého závažného charakteru, že sú rezistentné na reedukačné cvičenia alebo je posun zanedbateľný, napriek intenzívnej a dlhodobej práci s dieťaťom.  Ak sú predpoklady na učenie  sa  u  detí  v norme (nie sú znížené do pásma podpriemeru alebo defektu),  spĺňajú diagnostické kritéria pre  zaradenie do kategórie  detí s vývinovými poruchami učenia sa (dyslexia – porucha čítania,  dysgrafia – porucha písania, dysortogafia – porucha aplikácie pravopisu, dyskalkúlia –  porucha počítania).   Ak sa u dieťaťa diagnostikuje vývinová porucha učenia, je možné ho evidovať na základnej a strednej škole ako žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Takýto žiaci sú vedení ako začlenení (integrovaní)  v bežnej triede ZŠ alebo SŠ, majú vypracovaný  Individuálny výchovno-vzdelávací program a upravený spôsob zisťovania vedomostí a zručností  alebo hodnotenia a klasifikácie.  Nie všetky deti s vývinovými poruchami učenia sú vedené ako začlenené,  deti  s vyššími  rozumovými predpokladmi  na učenie sa  a dobrými kompenzačnými mechanizmami sú edukované na ZŠ alebo SŠ za bežných podmienok.