SlužbySelektívna a indikovaná prevencia

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_01.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_02.png
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_03.png

Podľa novely Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), platnej od 01. 09. 2023, univerzálnu a selektívnu prevenciu, t.j. činnosti podpornej úrovne prvého a druhého stupňa vykonávajú pedagogickí/odborní zamestnanci školy a školské podporné tímy.

Centrum poradenstva a prevencie vykonáva podľa § 131 odsek (4) a (5) odbornú činnosť v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi výchovného poradenstva prostredníctvom podporných úrovní tretieho a štvrtého stupňa.

Vykonáva sa selektívna a indikovaná preventívna činnosť, špeciálne preventívne programy na školách a v školských zariadeniach, sociálno-psychologický výcvik.

Selektívna preventívna činnosť sa vykonáva so zámerom systematicky pôsobiť na dieťa/žiaka z rizikovej skupiny, predchádzať vzniku prejavov rizikového správania v tejto skupine a rozvíjať u nich zdravé copingové stratégie.

Indikovaná prevencia sa deje u detí/žiakov u ktorých sa identifikovali prejavy rizikového správania so zámerom zmierniť, optimalizovať rizikové správanie a zamedziť tak nárastu sociálnych, zdravotných, výchovných rizík pre jednotlivca a spoločnosť.

Preventívne programy spadajúce do oblasti selektívnej  a indikovanej prevencie majú za cieľ eliminovať vyskytujúce sa nežiadúce a patologické javy v správaní žiakov, ktoré pokračujú aj po intervenciách v rámci univerzálnej a selektívnej prevencie pedagogických/odborných zamestnancov školy a školských podporných tímov.