Objednať saSom žiak

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
 • Vieme pomôct

https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2021/12/floating_image_04.png
 • Som žiak
 • Som rodič
 • Prvá návšteva

Sme poradenské zariadenie, kde pracujú psychológovia a špeciálni pedagógovia a spolupracujeme s deťmi (a
ich rodinami) od materskej školy až po vysokoškolských študentov.

Môžeme ti byť nápomocní, ak:

 • Máš ťažkosti v učení
 • Máš ťažkosti so sústredením
 • Máš ťažkosti vo vzťahoch
 • Niekto ti ubližuje
 • Potrebuješ poradiť pri výbere strednej alebo vysokej školy
 • Prežívaš rôzne úzkosti a máš smutnú náladu
 • Alebo máš iné ťažkosti o ktorých by si rád s niekým hovoril, prípadne sa poradil.

V prípade, že nie si plnoletý/á, požiadaj rodiča (zákonného zástupcu), aby nás kontaktoval.
V prípade plnoletosti nás môže klient kontaktovať aj sám, klikni na: OBJEDNAŤ SA

https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2022/01/image_03_about.jpg

Môžete sa na nás obrátiť ak:

 • Vaše dieťa má ťažkosti v učení, napriek snahe zažíva v škole neúspech; ak máte podozrenie na prítomnosť porúch učenia
 • Ak má Vaše dieťa dlhodobé ťažkosti so sústredením (ako v škole, tak v domácom prostredí)
 • Má Vaše dieťa ťažkosti v správaní
 • Ak máte dieťa so zdravotným postihnutím (telesné, sluchové, zrakové, mentálne alebo viacnásobné postihnutie, narušená komunikačná schopnosť, poruchy autistického spektra)
 • Prežíva Vaše dieťa náročné obdobie
 • Pozorujete na dieťati výrazné zmeny v správaní (napr. uzavretosť, stiahnutie sa zo sociálnych kontaktov, veľké výkyvy nálad a podobne).
 • Potrebuje Vaše dieťa poradiť s výberom strednej či vysokej školy

V našom centre poskytujeme:

 • Psychologickú a špeciálnopedagogickú diagnostiku detí (predovšetkým diagnostiku porúch učenia, pozornosti, intelektového nadania, školskej spôsobilosti, dopadu zdravotného postihnutia na výchovno-vzdelávací proces a i.)
 • Poradenstvo, psychoterapiu a reedukáciu pre deti
 • Poradenstvo pre rodičov (napr. vo výchovných otázkach)
 • Kariérové poradenstvo
 • Spolupracujeme so školami, pomáhame pri riešení šikany v škole a realizácii prevencie na školách
 • Krízovú intervenciu na školách
https://cpptn.sk/wp-content/uploads/2022/02/image_04_about.jpg

Pri prvej návšteve je potrebné priniesť vyplnené dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť TU (preklik na dokumenty)

Okrem týchto dokumentov so sebou prineste:

 • Zdravotný záznam dieťaťa, prípadne výpis zdravotného záznamu tých skutočností, ktoré môžu mať priamy súvis s aktuálnym problémom/ ťažkosťami dieťaťa/klienta.
 • Školské zošity žiaka a žiacku knižku.
 • Korekčné pomôcky (napr. Okuliare…).
 • V prípade, že dieťa absolvovalo vyšetrenie v akejkoľvek odbornej ambulancii (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické, neurologické, psychiatrické a iné), bolo by  vhodné priniesť  kópiu správy, v prípade poskytnutia originálu si výsledok prefotíme u nás.

Pri príchode do poradne prosíme, aby ste sa hlásili v kancelárii 1. kontaktu (prvé dvere vpravo), pre vybavenie administratívnych záležitostí.

Upozornenie: Vzhľadom k použitým metodikám môže vyšetrenie trvať dlhší časový úsek, alebo môže byť diagnostika rozdelená na niekoľko stretnutí. Na vyšetrenie je potrebné počítať minimálne 2 hodiny (vrátane konzultácie s rodičom).

O výsledkoch odborného vyšetrenia budete informovaní ústne hneď po vyšetrení a následne vám bude vystavená správa z odborného vyšetrenia a dohodnutý ďalší postup a prípadne dohodnutá pokračujúca starostlivosť.

My daughter isn't afraid to pay a visit here