Profil zamestnanca

Mgr. Paulína Kubicová

psychológ

Profesijné zameranie:

  • Psychologická diagnostika detí a konzultačná činnosť pre zákonných zástupcov
  • Individuálna intervenčná starostlivosť o deti a dospievajúcich
  • Poradenská činnosť pre zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného, emocionálneho a psychosociálneho vývinu dieťaťa.
  • Spolupráca so školským podporným tímom v rámci starostlivosti o žiakov a študentov
  • Skupinové preventívne aktivity pre žiakov a študentov
  • Skupinové vyšetrenia školskej spôsobilosti v predškolských zariadeniach

Odborná prax:

2022 – 2023   Centrum pre deti a rodiny Trenčín, psychologička

2016 – 2018   CPPPaP, Nové Mesto nad Váhom, psychologička

2014 – 2015   Linka detskej istoty, konzultantka dištančného poradenstva

Vzdelanie:

2014 – 2016   Doplnkové pedagogické štúdium, UK Bratislava

2011 – 2016   Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: psychológia

Ďalšie vzdelávanie:

2023                Krízová intervencia (Mgr. Barbora Kuchárová, PhD.)

2023                Vzdelávanie v psychodiagnostike dieťaťa (VÚDPaP)

2022                Vzdelávanie o sexuálnom násilí (doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošová, PhD.)

2022                Práca s klientom v odpore (Mgr.Vladimír Hambálek)

2022                Vývinová trauma (Archa Košice)

2017                Školský program INPP (Centrum Avare)

2017                Kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach (VÚDPaP)

2017                Krízová intervencia na školách pre psychológov, školských psychológov a sociálnych pedagógov (Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)

2017                Praktické použitie diagnostického nástroja WISC-III.  (VÚDPaP)

2016                Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)

2013                Rešpektovať a byť rešpektovaný – kurz rešpektujúcej komunikácia