Profil zamestnanca

Mgr. Beáta Dobiašová

psychológ

Profesijné zameranie:

 • poradenstvo zákonným zástupcom detí v oblasti psychického a sociálneho vývinu
 • poradenstvo pedagogickým zamestnancom v oblasti psychického a sociálneho vývinu detí
 • psychologická diagnostika detí a žiakov: intelektové schopnosti, kognitívne schopnosti, osobnosť,

poruchy aktivity a pozornosti

 • využívanie relaxačných techník pri zvládaní rôznych ťažkostí – napr. emočné poruchy, tiky,

tréma, úzkostnosť…

 • konzultácie s rodičmi pri riešení problémov – napr. neorganická enuréza
 • individuálne vedenie klientov s ťažkosťami v rôznych oblastiach – emocionálne problémy,

zvládanie záťažových situácií…

 • individuálna a skupinová diagnostika školskej spôsobilosti detí
 • rozvíjajúce programy pre deti pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní
 • metodické vedenie a konzultácie pre rodičov, odborných a pedagogických zamestnancov
 • realizácia preventívnych programov rôzneho zamerania, besedy a prednášky pre žiakov, učiteľov  a rodičov
 • organizácia stretnutí psychológov CPP Trenčianskeho kraja a školských psychológov okresu Trenčín

Odborná prax:

 • 1997 – doteraz – psychológ CPP Trenčín

Vzdelanie: 

 • 2014 – 2015 absolvovanie  výcviku   „Sociálno-psychologický  výcvik v supervízii modul B,C“ , VÚDPaP  Bratislava
 • 1997 – Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, odbor psychológia

Ďalšie vzdelávanie:

 • „ Grafomotorika – rozvoj a náprava ťažkostí“  , PhDr. Heyrovská
 • „ Autogénny trénning “, MUDr. Hašto
 • „ Dielčie oslabenie výkonu“ , Mgr. Eliašová
 • „ Diagnostika a náprava  dyskalkúlie“ , PhDr. Jozef Novák
 • „ KUPOZ – program na rozvoj koncentrácie pozornosti u detí s ĽMD“ , PhDr.  Pavla Kuncová
  • Školenie – diagnostická metóda WISC – III
 • „ Úzkostné poruchy v detstve „, MUDr. Šuba, PhDr. Jánošíková
 • „ Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami“, Mária  Anyalaiová, PhDr.
 • „ Neurobiologická podstata ADHD, autizmu a DMO, jedlo ako terapia “ Bibiana Naďová
 • „Nenásilná komunikácia I“, Ing. Eva Pénzesová, Mgr. Andrea Lánczos