Profil zamestnanca

Mgr. Blažena Hoferiková, PhD.

špeciálny pedagóg s 1. atestáciou

„Ak nie ste pripravený pozrieť sa na silné stránky dieťaťa, na jeho slabé stránky nesiahajte.“ prof. Reuven Feuerstein

Profesijné zameranie:

Starostlivosť o deti a žiakov so zdravotným postihnutím (telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi  vývinovými poruchami, narušenou komunikačnou schopnosťou a viacnásobným postihnutím)

 • Realizácia špeciálnopedagogickej diagnostiky, poradenstva a následnej starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím
 • Realizácia stimulačných, rozvojových, reedukačných, rehabilitačných a preventívnych programov
 • Konzultácie a poradenstvo poskytované pedagogickým a odborným zamestnancom (školským podporným tímom, školským špeciálnym pedagógom, školským psychológom, pedagogickým asistentom ap.)
 • Posudzovanie školskej pripravenosti detí v predškolskom veku so zdravotným postihnutím
 • Spolupráca s inými inštitúciami (ZŠ, SOŠ, RC, CDR, odborní lekári)

Doterajšia prax:

 • Od 2023 Špeciálny pedagóg, Centrum poradenstva a prevencie, Trenčín
 • 2013 – 2022 Špeciálny pedagóg, Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej , Trenčín
 • 2014 -2015 Školský špeciálny pedagóg, ZŠ Trenčianske Jastrabie

Ďalšia odborná činnosť:

2021      Externý expert, Národný projekt ESF Štandardy

2015 – 2018    Externá členka Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR, MPC Bratislava

Vzdelanie:

 • 2010 – 2013 Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor: špeciálna pedagogika, Philosophiae doctor
 • 2005 – 2010    Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, odbor: špeciálna pedagogika, špecializácia: Pedagogika mentálne postihnutých a špeciálnopedagogické poradenstvo

Ďalšie vzdelávanie:

 • Koordinácia v metodickom usmerňovaní, inovačné vzdelávanie VÚDPaP, Bratislava, 2023
 • Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií (Metóda Dr. Brigitte Sindelar), Centrum Dr. Sindelar – Schmunzelclub Bratislava, 2022
 • BSID II-III – Vývojová škála Bayleyové, Hogrefe test centrum Praha, 2022
 • Školský program bilaterálnej intergácie – školský program, Centrum Avare s.r.o, 2022
 • RoPraTem – rozvoj pracovného tempa, Chytré hraní, ČR, 2022
 • Základné postupy v aplikovanej behaviorálnej analýze, Masarykova univerzita, Brno, 2021
 • „Vizuálne čítanie , Ing. Baranec, 2017
 • Čísta – čítanie s porozumením, PhDr. Erik Žovinec, 2017
 • FIE I., COGITO, Praha, 2016
 • Snoezelen v teórii a praxi, Asociace Asnoez – Institut Snoezelen MSE, 2015
 • Sfumato/Splývavé čítanie – čítanie pre všetky deti, ABC MUSIC v.o.s., 2014
 • Excel v praxi, MPC, 2014
 • Hromadná korešpondencia, MPC, 2014
 • Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, MPC, 2014
 • Elektronická databáza školy v práci pedagogického a odborného zamestnanca. Časť 1. Tvorba dokumentácie o žiakoch s pomocou elektronického registra v informačnom systéma školy, MPC, 2014
 • IKT zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, MPC, 2014
 • Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom vzdelávaní, MPC, 2014
 • HRV Biofeedback, Mgr. Ján Záskalan – MIND SOLUTION, 2013
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina , Dialóg spol, s.r.o., 2010
 • Kurz Bazálnej stimulácie, Institut Bazálni stimulace, 2008