Profil zamestnanca

Mgr. Dana Kováčová

psychológ s 1. atestáciou

“ Viete, že začiatok je najdôležitejšou súčasťou každej práce, najmä ak ide o malé a krehké dieťa, pretože je to čas, v ktorom sa formuje jeho charakter.“ Platón

Profesijné zameranie:

Psychológ v poradenských službách vykonáva špecializované odborné činnosti týkajúce sa psychologickej prevencie, diagnostiky, poradenstva a vystavuje odborné správy v poradensko-psychologickej praxi pri starostlivosti o zdravý vývoj, výchovu a psychický rozvoj detí a mládeže. Poskytuje poradenstvo v osobnostnom alebo vzdelávacom vývine dieťaťa, zároveň poskytuje konzultačné poradenstvo rodičom s výchovnými  problémami. Spolupracuje s odbornými zamestnancami v škole: s triednymi učiteľkami detí s ťažkosťami, ďalej so školskými psychológmi, výchovnými poradcami, či sociálnymi pedagógmi a volí možnosti komplexného riešenia ťažkostí dieťaťa. Dôležitou oblasťou práce je diagnostika školskej spôsobilosti detí- individuálna alebo skupinová (skríning v MŠ), rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou, metodické vedenie a konzultácie pre rodičov a pedagógov a v neposlednom rade realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre žiakov, učiteľov a rodičov.

Odborná prax:

 • práca poradenského psychológa na Referáte poradensko- psychologických služieb na ÚPSVaR v Trenčíne
 • pedagogická činnosť: vyučovanie predmetu psychológia na strednej škole
 • Krajská pedagogicko- psychologická poradňa v Trenčíne
 • Centrum poradenstva a prevencie v Trenčíne

Vzdelanie:

 • Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, odbor psychológia
 • polročná stáž na filozofickej fakulte Palackého v Olomouci
 • dvojročné Doplňujúce pedagogické štúdium, Trenčianska univerzita
 • atestácia (KU, Ružomberok)

Ďalšie vzdelávanie:

 • Seminár Poruchy správania u detí a adolescentov (PhDr. Oľga Nemcová, Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Katarína Chrenová)
 • Školenie v diagnostickej metóde Woodcock- Johnson test kognitívnych schopností
 • Školenie v diagnostickej metóde BSID II-III- Vývojová škála Bayleyové
 • Dlhodobý výcvik a vzdelávanie- psychológ v poradenskom procese (PhDr. Oľga Nemcová, PhDr. Jolana Kusá, Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič)
 • Vzdelávanie formou aktívneho sociálneho učenia – sociálno-psychologického výcviku na témuZvládanie záťažových situácií a prevencia nelátkových návykových chorôb (PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., PhDr. Ingrid Hupková, PhD.)
 • Seminár Spoločne proti IT kriminalite (Jaroslav Oster, Mgr. Jana Vindišová, PhD., Mgr. Art. Marek Janičík)
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Mgr. Anyalaiová, PhD.)
 • Ropratem- rozvoj pracovného tempa (Mgr. Iva Kopecká, Mgr. D. Štenglová-autorský program)
 • Kurz efektívneho rodičovstva (Centrum pre rodinu, Trenčín)
 • A najpodstatnejšou školou je rodičovská úloha a výchova troch dcér.