Profil zamestnanca

Mgr. Jana Forgáčová

špeciálna pedagogička

Profesijné zameranie:

 • Špeciálnopedagogická diagnostika u žiakov s vývinovou poruchou učenia – dyslexia (vývinová porucha čítania), dysgrafia (vývinová porucha písania), dysortografia (vývinová porucha aplikácie gramatiky), dyskalkúlia (vývinová porucha počítania)
 • Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, s poruchami správania, chorých a zdravotne oslabených alebo nadaných.
 • Diagnostika školskej spôsobilosti detí individuálna alebo skupinová (screening v MŠ)
 • Reedukácia ťažkostí u detí a žiakov so symptómami VPU (deficitov dielčích oslabení výkonu)
 • Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou.
 • Metodické vedenie a konzultácie pre rodičov
 • Realizácia preventívnych programov pre žiakov a detí v predškolskej príprave.

Pracovné skúsenosti

 • 2012- 2018 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Bánovce nad Bebravou, elokované pracovisko Trenčín- špeciálny pedagóg
 • 2018-2024 Materská dovolenka
 • 2024- súčasnosť Centrum poradenstva a prevencie Trenčín

Vzdelanie

 • 2013-2016 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, program celoživotného vzdelávania:         Speciální pedagogika- logopedický asistent
 • 2010-2012 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný program špeciálna         pedagogika
 • 2007-2010 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný program špeciálna pedagogika

Ďalšie vzdelávanie

 • Integratívny korekčný program pre deti s ADHD
 • Zaškolenie do práce so systémom emWave profesional set
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina
 • KUPOZ- program pre rozvoj pozornosti u detí
 • KUPREV- preventívny program pre predškolákov
 • Logopedické sondy- metodika používania pri individuálnej logopedickej intervencii
 • Centrum Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkncií ako príčina porúch učenia a správania Modul 1
 • Centrum Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkncií ako príčina porúch učenia a správania Modul 2
 • Úvod do aplikovanej behaviorálnej analýzy-ABA (workshop)
 • Postupy efektívneho učenia a učenie motorickej imitácie u raného študenta-ABA (workshop)
 • Protokoly na redukciu problémového správania -ABA(workshop)
 • BENAUDIRA- Poruchy sluchového spracovávania a zlepšenie vnímania prostredníctvom sluchového tréningu