Profil zamestnanca

Mgr. Jana Šléšková

psychologička

„Deti nemajú možnosť pripojiť sa na náš dospelý svet, preto sa musíme pripojiť my na ten ich“ (interné poznámky ISZ).

Profesijné zameranie:

 • Poradenstvo a psychoterapia pre deti, dospievajúcich a rodičov (v oblasti vzťahov, sebahodnoty, identity; pomoc, podpora pri dôležitých rozhodnutiach a v náročných životných obdobiach; pomoc pri ťažkostiach ako úzkosť, strach, depresívna nálada, stres; práca na osobnostnom rozvoji, realizácii osobného potenciálu; spolupráca pri výchovných ťažkostiach).
 • Psychologická diagnostika detí a dospievajúcich a následná konzultačná činnosť pre zákonných zástupcov a pedagógov.
 • Individuálna a skupinová diagnostika školskej spôsobilosti a následná konzultácia so zákonnými zástupcami detí.
 • Krízová intervencia na školách.
 • Individuálna supervízia psychológov v rezorte školstva.
 • Realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre žiakov.
 • Spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami.

Odborná prax:

 • Od 2020: CPP Trenčín, psychologička.
 • 2017 – 2019: Manželská poradňa, Trnava, psychologička.
 • 2008 – 2017: Referát poradensko-psychologických služieb v Trnave, psychologička.
 • 2006 – 2008: Súkromné liečebno-výchovné sanatórium pre chlapcov s poruchami správania, Senec, psychologička.

Vzdelanie:

 • 2020 – 2022: Supervízny výcvik, 250 hodín (Coachingplus)
 • 2008 – 2010: Poradenská propedeutika, 200 hodín (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Asociácia manželských, rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov SR, Bratislava)
 • 2007 – 2013: Komplexný 800 hodinový výcvik v systemickej psychoterapii (Košický inštitút pre systemickú skúsenosť ISZ KE).
 • 2001 – 2006: Trnavská univerzita v Trnave, odbor psychológia.

Ďalšie vzdelávanie:

 • 2023: Krízová intervencia na školách v prípade suicidálneho zámeru a po suicidálnom čine v škole (Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)
 • 2022: Práca s diagnostickými metodikami TTD, TKC a KOGNI-T , TABaK a TABaK-C (PhDr. Peter Klubert, PhD.)
 • 2022: Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka. Smútková práca s deťmi (Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)
 • 2021: Workshop – Terapia elektívneho mutizmu (PhDr. Eva Hargašová)
 • 2021: Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.)
 • 2020: Workshop – Rodinná doska (PhDr. Lygia Bátovská)
 • 2014: Vzdelávanie v základoch poskytovania krízovej intervencie.
 • 2014 – 2016: Vzdelávanie so zameraním na psychodiagnostiku dospelých.
 • 2014 – 2015: Rôzne semináre zamerané na prácu s rodinou a partnermi v rozvode / rozchode (Lektori napr.: Prof. Walter F. Zahnd A.C.S.W.; Samuel Schuerer a iní).
 • 2006 – 2018: Ďalšie odborné semináre a workshopy ako napr.: Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi ; Kurz Transakčnej analýzy; Skupinová dynamika; Rodina v procese zmeny – integrujúci prístup v rodinnej terapii; Rozvoj sociálnych kompetencií; Seminár so zakladateľom tzv. zákazkového prístupu v rámci systemickej terapie – Kurtom Ludewigom; Pomáhajúci vzťah – Prenos a protiprenos a i.).