Profil zamestnanca

Mgr. Lenka Striešková

psychológ

„Spievajme z plných pľúc, cesta aspoň nebude taká nudná.“ (Vergílius)

Profesijné zameranie:

 • Psychologická diagnostika detí a konzultačná činnosť pre zákonných zástupcov a pedagógov.
 • Poradenská činnosť pre zákonných zástupcov v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného, emocionálneho a psychosociálneho vývinu dieťaťa.
 • Kooperácia so školami, poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom školstva pri práci so žiakmi/študentmi a ich edukácii.
 • Realizácia preventívnych aktivít formou skupinovej psychologickej intervencie.
 • Individuálna psychologická
 • Depistážna činnosť v predškolských zariadeniach, následná diagnostika a konzultácie so zákonnými zástupcami detí.

Odborná prax:

 • Speciálně-pedagogické centrum pro mentálně postižené, Brno, ČR
 • Centrum naděje a pomoci, zs.s, Brno, ČR
 • Od 2022: CPPPaP, Trenčín, psychologička

Vzdelanie:

 • 2011 – 2017: Masarykova univerzita, Brno, ČR, Filozofická fakulta, Magisterské jednoodborové štúdium psychológie
 • 2014 – 2017: Masarykova univerzita, Brno, ČR, Filozofická fakulta, Doplňujúce pedagogické štúdium psychológie

Ďalšie vzdelávanie:

 • 2019: Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina I. (ATC Feuerstein, Praha)
 • 2019: CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje (DYScentrum, Praha)
 • 2019: ACFS – zaškolení v užívání diagnostického nástroje (DYScentrum, Praha)
 • 2019: MABC-2 – Test motoriky pro děti (Testcentrum, Praha)
 • 2018: BSID II-III – Vývojová škála Bayleyové (Testcentrum, Praha)
 • 2017: Výcvik v dynamickém vyšetření kognitivních schopností u dětí D. Tzuriela (NÚV, Praha)