Profil zamestnanca

Mgr. Lucia Čopíková

psychologička s 2. atestáciou

Nezáleží na tom,

koľko času máme,

ale čo spravíme s časom,

ktorý nám bol daný.

 1. R. R. Tolkien

 

Profesijné zameranie v CPP (2009 – doteraz)

 • kognitívno – behaviorálna terapia: úzkostné prežívanie (tréma, rôzne typy strachov a fóbií, nočné mory, panické poruchy), poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, poruchy emotivity, tiky
 • psychologická diagnostika detí a žiakov: intelektové schopnosti, kognitívne schopnosti, osobnosť, rodinné vzťahy, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy správania, školská spôsobilosť
 • krízová intervencia v školskom prostredí
 • realizácia preventívnych programov (sekundárna prevencia) pre žiakov ZŠ a SŠ
 • metodické vedenie a konzultácie pre rodičov,  odborných a pedagogických zamestnancov
 • metodické vedenie a organizácia pracovných stretnutí pre metodikov prevencie CPP Trenčianskeho kraja a koordinátorov prevencie, sociálnych pedagógov a školských psychológov ZŠ a SŠ
 • skupinová a individuálna supervízia pre odborných a pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ

 

Odborná prax:

 • 2009 – doteraz, CPP Trenčín, psychologička
 • 2003 – 2004, súkromné gymnázium Dneperská 1, Košice, učiteľka angličtiny a školská psychologička

 

Vzdelanie:

 • 2023, Mezinárodní institut KBT, supervízny výcvik v KBT
 • 2017, MPC Bratislava, Druhá atestácia
 • 2016, European Association for Supervision and Coaching, supervízny výcvik
 • 2015, MPC Bratislava, Prvá atestácia
 • 2014, Slovenský inštitút pre výcvik v KBT, Výcvik v kognitívno – behaviorálnej terapii
 • 2004, Štátna jazyková škola v Bratislave, štátna jazyková skúška z anglického jazyka
 • 2003, Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, odbor psychológia
 • 2003, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie predmetu psychológia

Diagnostické metódy:

 • Woodcock – Johnson test kognitívnych schopností I. a II.
 • IDS – Inteligenčná a vývinová škála pre deti vo veku 5 – 10 rokov
 • Metodiky TTD, TKC, KOGNI-T, TABAK, TABAK-C
 • Test kresby stromu a postavy, Detská kresba

Poradenstvo:

 • Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch
 • Intervenčné stratégie odborného zamestnanca v práci s deťmi a rodičmi v kontexte poradenského procesu
 • Filiálna terapia
 • Práca s emóciami v poradenskom, koučovacom a terapeutickom procese
 • Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou
 • Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi
 • Integratívna terapia porúch správania a disharmonického vývoja osobnosti dieťaťa
 • Porozumenie traume a disociácii prostredníctvom neurobiológie a vzťahovej väzby
 • Autogénny tréning – základný a vyšší stupeň
 • Motivačné rozhovory – jazyk zmeny

Krízová intervencia:

 • Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/žiaka,
 • Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách

 

Publikačná činnosť:

 • autorov: Pomoc v praxi. Tréma v školskom prostredí (kazuistika). Raabe Slovensko, 2014, s. 33 – 50
 • O’Reilly, G.: Príručka kognitívno – behaviorálnej terapie pre deti & mládež (preklad), 2014
 • rodinka.sk