Profil zamestnanca

Mgr. Ľudmila Filín

psychologička

Šťastie nie je neprítomnosť problémov.

Je to schopnosť sa s nimi vysporiadať.

Steve Maraboli

Jedného dňa

    nájdeme to, čo tak veľmi

        chceme a hľadáme.

A možno nie.

     Možno nájdeme niečo

Oveľa lepšie.

Neznámy autor

Profesijné zameranie:

 • Kognitívno – behaviorálna terapia- okruhy problémov sa najčastejšie týkajú tém – úzkosť, tréma, strach, fóbia, emočné poruchy a poruchy správania
 • Psychologická diagnostika detí – kognitívne a intelektové schopnosti, poruchy správania, rodina, rodinné vzťahy, osobnosť dieťaťa
 • Kooperácia s  pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl pri práci so žiakmi/študentmi, poradenstvo a  edukácia
 • Kariérové poradenstvo – individuálna alebo skupinová forma
 • Individuálna a skupinová diagnostika školskej spôsobilosti detí
 • Realizácia preventívnych programov, prednášky a besedy
 • Krízová intervencia
 • Sandplay/sandtray – využitie herného pieskoviska pri problémoch vo vzťahoch, pri ťažkostiach v učení, pri rôznych typoch strachov, úzkostí a neuróz, pri adaptácii na zmeny…

Odborná prax:

 • 12/2019 – doteraz – CPPPaP Trenčín, psychológ
 • 08/2017 – 12/2019 – psychológ, Centrum pre deti a rodiny Trenčín, pracovisko Adamovské Kochanovce
 • 09/2011 – 07/2017 materská a rodičovská dovolenka
 • 10/2011 – 9/2019 – lektorka AJ, Happy Family, s.r.o., Trenčín
 • 9/2013 – 6/2014 – vyučovanie semináru z psychológie, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
 • 03/2009 – 09/2011 – psychológ, Detský domov rodinného typu, Nové Mesto nad Váhom
 • 01/2008 – 02/2009 – psychológ, Charitatívna organizácia Blumentál, Bratislava
  • príležitostné poradenstvo a psychoterapia v charitatívnej organizácii Blumentál
 • 09/2007 – 03/2009 – učiteľka, lektorka anglického jazyka, psychológ
  • Súkromná anglická škôlka, Bratislava

 

Vzdelanie:

 • 2020 – 2022-  Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
 • 2010 – 2014 – Slovenský inštitút pre výcvik v KBT, Výcvik v kognitívno – behaviorálnej terapii
 • 2002 – 2007 – FF Trnavská Univerzita, Trnava, Psychológia

Ďalšie vzdelávanie:

 • Školenie Letś talk about mental health , Erasmus + / Mgr. Alena Tomanová, Mgr. Zuzana Juráneková/
 • Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa/ žiaka,
 • Mária Anyalaiová, PhD.
 • Vzdelávanie s PhDr. Klubertom: TTD, TKC, KOGNI-T, TABAK, TABAK-C
 • Terapia (s)elektívneho mutizmu, PhDr. Eva Hargašová
 • Sandplay, Sandtray Využitie herného piekoviska v diagnostike, poradenstve a terapii, Mgr. Ondřej Mikauš
 • Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby, PaedDr. Dušana Priehradná
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.
 • Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa, Úsmev ako dar
 • Integratívny korekčný program pre deti s ADHD – PhDr. Nora Gavendová
 • The Woodcock – Muňoz Foundation : Woodcock – Johnson test kognitívnych schopností I. ( školiaci a výcvikový kurz)