Profil zamestnanca

Mgr. Magda Uhliariková

špeciálna pedagogička

„Obráť svoju tvár k slnku a všetky tiene padnú za Teba.“
Richard Bach

Profesijné zameranie:

 • Špeciálnopedagogická diagnostika vývinových porúch učenia: dyslexia (vývinová porucha čítania); dysgrafia (vývinová expresívna porucha písania);  dysortografia (vývinová porucha aplikácie pravopisu); dyskalkúlia (vývinová porucha matematických schopností).
 • Špeciálnopedagogická starostlivosť o deti s vývinovými poruchami učenia: – reedukačné a kompenzačné cvičenia (tréning čitateľských zručností; podpora kompenzačných stratégií).
 • Špeciálnopedagogická starostlivosť o deti s intelektovým nadaním a pridruženými vývinovými poruchami učenia – reedukácia a podpora kompenzačných stratégií.
 • Spoludiagnostika a starostlivosť o deti s poruchami aktivity a pozornosti a deti s poruchami správania.
 • Starostlivosť o deti choré a zdravotne oslabené – diagnostika a tvorba podkladov pre individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP).
 • Orientačné vyšetrenia školskej spôsobilosti v materských školách.
 • Individuálne vyšetrenia školskej pripravenosti u predškolákov.
 • Konzultačné stretnutia: s rodičmi, pedagógmi, so školskými podpornými tímami
 • Preventívne programy a aktivity pre triedy s rôznym zameraním (Tréma, Rovesnícke vzťahy, Adaptačné programy pre žiakov 1. ročníka SŠ).
 • Metodické vedenie a organizácia pracovných stretnutí pre pedagogických asistentov okresu Trenčín.
 • Adaptačné vzdelávanie pedagogických asistentov.
 • Aktualizačné vzdelávanie pre pedagógov.
 • Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa /žiaka.

 

Odborná prax:

 • Špeciálny pedagóg CPPPaP Trenčín od roku 2009 doteraz.
 • Školský špeciálny pedagóg v ZŠ Kubranská (v rokoch 2008 – 2009).
 • Školský špeciálny pedagóg v ZŠ s MŠ CII Dubnica nad Váhom (v rokoch 2007-2008).
 • Triedna učiteľka na I. stupni – v 4. ročníku ZŠ Kubranská v Trenčíne (školský rok 2004/2005).

 

Vzdelanie:

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Špeciálna pedagogika – poradenstvo, 2005-2007
 • Univerzita Komenského v Bratislave – Učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ, 1994-1998.
 • Výcvik „Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch“ SKP a Coachingplus Bratislava, v r. 2012-2013
 • „Sociálno-psychologický výcvik v supervízii modul B,C“ , VÚDPAP Bratislava, v r. 2014 – 2015

Ďalšie vzdelávanie:

 • „Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami“, Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.
 • „Poradenstvo a psychoterapia detí a dospievajúcich“ – konferencia (19.-20. júna 2012) PCA Inštitút – Ister, Bratislava PTI – Inštitút terapie hrou
 • „Nenásilná komunikácia v každodennom živote“ – konferencia (16.-17. apríl 2013), Coachingplus Bratislava, nenasilnakomunikacia.eu
 • „Nenásilná komunikácia“ – nadväzujúca séria skupinových vzdelávacích stretnutí a workshopov v Bratislave (2014- 2017), Ing. Eva Pénzesová, Mgr Andrea Lánczos, consensus.sk
 • „Motivačné rozhovory – jazyk zmeny“ – workshop (18. – 20.10.2013), Coachingplus Bratislava
 • PCA v individuálnej práci s deťmi a adolescentmi – workshop, Inštitút Ister Bratislava v spolupráci CPPPaP Hubeného, Bratislava (2011)
 • PCA v skupinovej práci s deťmi a adolescentmi – workshop, Inštitút Ister Bratislava v spolupráci s CPPPaP Hubeného, Bratislava (2011)
 • „Kognitívno – behaviorálne modifikácie prejavov správania autistických detí“ – odborný kurz, PhDr. Daniela Jánošíková, PhD., Lenoris Trnava (v Žiline, 10.11.2007)
 • „ KUPOZ – program na rozvoj koncentrácie pozornosti u detí s ĽMD“ , PhDr. Pavla Kuncová,
 • „ KUPREV – program na rozvoj komunikačných zručností u detí “ , PhDr. Pavla Kuncová.
 • „ ČÍ(S)TA – čítanie s porozumením“ , PhDr. Erik Žovinec (2017)
 • „Rozvoj čitateľského porozumenia u žiakov s porozumenia u žiakov s poruchami čítania – projekt Spolučítanka (28.4. 2008)
 • „Vizuálne čítanie “, Ing. Baranec (2017)
 • „Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov“, SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. Lubeník, apríl 2018
 • „Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy, útoku, smrti učiteľa /žiaka“ -aktualizačné vzdelávanie – Mgr. Mária Anyalaiová, PhD – 8.5. -9.5. 2017.
 • „Správne držanie tela – uplatnenie Pilatesovej metódy v školskej praxi“, nštitút celoživotného vzdelávania, n.o., Komárno, apríl 2018
 • „Muzikoterapia“ Olomouc – september 2021- december 2022 (neukončené vzdelávanie).