Profil zamestnanca

Mgr. Martina Hellebrandová

špeciálna pedagogička

„Nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás odchádza lepší a šťastnejší.“ /Matka Tereza/

Profesijné zameranie:

 • Špeciálnopedagogická diagnostika, poradenstvo a starostlivosť o detí s vývinovými poruchami a so zdravotným znevýhodnením:
 • telesným
 • mentálnym
 • zmyslovým (sluchové, zrakové)
 • viacnásobným
 • s poruchou autistického spektra
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • Stimulačné, rozvojové, reedukačné a preventívne programy
 • Poradenstvo a konzultačné stretnutia pre rodičov a školské podporné tímy (školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov, asistentov učiteľa ap.)
 • Posudzovanie školskej pripravenosti detí v predškolskom veku so zdravotným postihnutím
 • Poskytovanie kariérového poradenstva žiakom končiacim základné vzdelanie
 • Multidisciplinárna spolupráca s inými inštitúciami

 

Odborná prax:

 • 2023 – špeciálny pedagóg CPP Trenčín
 • 2020 – Externý expert VÚDPaP – Pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu
  v praxi, NP Štandardy
 • 2016-2022 – špeciálny pedagóg – CŠPP Trenčín
 • 2005-2016 vychovávateľ – Detský domov Ilava – Klobušice

 

Vzdelanie:

 • 2012 – 2014 Pedagogická fakulta – Špeciálna pedagogika /Pedagogika detí s poruchami  správania a psychosociálne narušených/, Univerzita Komenského, Bratislava
 • 2010 – 2012 Pedagogická fakulta – DPŠ, Trnavská univerzita, Trnava
 • 1996 – 2000 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava

 

Ďalšie  vzdelávanie:

 • BSID – Bayleyovej vývojová škála
 • Ako porozumieť deťom, ktorým to nejde? – neurofyziologické príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP
 • ČÍ(S)TA – čítanie s porozumením
 • CARS2 – Posudzovacia škála detského autizmu
 • Diagnostika, terapia a intervencia detí s vývinovými poruchami učenia a správania v inklúzii
 • MABC-2 – Test motoriky pre deti
 • Zážitková pedagogika ako podporná metóda vzdelávania žiakov s MP
 • Komentovaný diktát
 • Využitie autokorektívneho učebného systému v špeciálnopedagogickej diagnostike
  a jeho aplikačná rovina
 • Mentoring a koučing v školskom prostredí
 • Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov
 • Tvorba a realizácia IVP, prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti
 • Inklúzia bez predsudkov
 • Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom
 • RoPraTem: metodika zvýšenia a efektívneho využitia pracovného tempa
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina – predgrafémová a grafémová etapa
 • Kurz Bilaterálnej integrácie
 • Rozvoj čitateľskej gramotnosti v podmienkach špeciálnej školy
 • Kariérová výchova a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k práci u detí so ZZ
 • Žiaci s PAS v školskom prostredí
 • Živá knižnica – prezentácia príbehov zo života rodičov detí s AS
 • Burza inklúzie – príklady dobrej praxe zavádzania inkluzívnych metód a postupov od MŠ po ZŠ
 • Škriatkovia pomáhajú deťom – riešenie konfliktných situácií a práca na prijatí detí s iným typom vnímania alebo temperamentom v podmienkach MŠ a ZŠ
 • Program podpory a rozvoja multidisciplinárneho prístupu v praxi v Trenčianskom kraji: Dyslexia a prediktory
  • ADHD
  • Raná starostlivosť
 • Vizuálne čítanie
 • Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov
 • Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych edukačných prvkov