Profil zamestnanca

Mgr. Michaela Koukalová

psychológ

„Nič tak prenikavo neodhalí dušu spoločnosti ako spôsob, ktorým sa správa k svojim deťom.“ – Nelson Mandela

„Spoločnosť, ktorej záleží na deťoch, musí dohliadať na rodičov.“ – John Bowlby

„Všetci dospelí boli najprv deťmi, ale máloktorý z nich sa na to pamätá. Deti musia byť k dospelým veľmi zhovievavé.“ – Antoine de Saint-Exupéry

 

Profesijné zameranie:

 • Psychologická diagnostika detí a dospievajúcich
 • Individuálna intervenčná starostlivosť o deti a dospievajúcich
 • Skupinové preventívne aktivity pre žiakov a študentov
 • Poradenské služby, psycho-edukačná, konzultačná a informačná činnosť pre zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
 • Spolupráca so školským podporným tímom v rámci starostlivosti o žiakov a študentov
 • Depistážna činnosť v predškolských zariadeniach

Odborná prax:

 • Od 2023: Psychológ – Centrum poradenstva a prevencie, Trenčín
 • 2019 – 2023: Školský psychológ – ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

Vzdelanie:

 • 2014 – 2019: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: psychológia

Ďalšie vzdelávanie:

2023: Krízová intervencia v školách počas mimoriadnych udalostí a zmierňovanie ich dopadu na žiakov, učiteľov a rodičov (Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o.)

2022: Preventívny program pre učiteľov: Čas pre učiteľov a učiteľky (OZ Inkluziv)

2021: Emócie – neobjavený dar, preventívny program: možnosti realizácie na ZŠ a SŠ (CPP TN), Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve (VÚDPaP),Kognitívno-behaviorálne metódy v škole (ARTEA, o.z.), Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby; House – Tree – Person test; Senzorická integrácia attachmentu v školskom prostredí (Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z.)

2020:  Integratívny korekčný program Mirabilis pre žiakov s problémovým správaním v prostredí základnej školy (Súkromné centrum Mirabilis), Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Centrum pre rodinu Kvapka, n.o.), Základy dištančného poradenstva: e-mailové psychologické poradenstvo; Základy krízovej intervencie v online prostredí (IPčko, o.z.)

2019-2023: Ďalšie vzdelávania, zamerané na cieľovú skupinu detí, žiakov alebo študentov, rodičov či pedagogických zamestnancov škôl a na témy ako prevencia šikany/kyberšikany/vyhorenia, podpora psychohygieny a duševného zdravia; práca s ťažkosťami v správaní, učení, emocionálnom prežívaní; klientmi v odpore, kríze či záťažovej životnej situácii; deťmi s PAS, ADHD, NKS, MP, nadaním a ďalšími ŠVVP; riešenie problematiky rovesníckeho a domáceho násilia, sexuálneho zneužívania, agresivity, sebapoškodzovania a iných sociálno-patologických javov.

Publikačná činnosť:

 • Blaho R., Koukalová M., Antisociálne správanie v online komunitách – ako môže pomôcť škola; Čo nás (ešte) čaká a neminie? Výzvy pre psychológiu v detstve, dospelosti a starobe – 37. Psychologický deň: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, STIMUL, Bratislava, 2019
 • Blaho R., Hrčková A., Koukalová M., Sabová L., Mesárošová B., Prejavy antisociálneho správania v online komunitách – terminologické vymedzenie, Medzinároná konferencia: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII, Katedra psychológie FiF UK, Bratislava, 2019