Profil zamestnanca

Mgr. Miriam Matysová

psychologička

Profesijné zameranie:

 • poradenstvo zákonným zástupcom detí v oblasti psychického a sociálneho vývinu
 • poradenstvo pedagogickým zamestnancom v oblasti psychického a sociálneho vývinu detí
 • individuálna a skupinová psychologická diagnostika školskej spôsobilosti
 • individuálne rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou
 • psychologická diagnostika žiakov s ťažkosťami v učení a správaní
 • psychologická diagnostika detí so všeobecným intelektovým nadaním
 • individuálne psychologické vedenie detí a žiakov s rôznymi emocionálnymi ťažkosťami
 • realizácia preventívnych programov, besied a prednášok pre žiakov, učiteľov a rodičov
 • metodické vedenie a organizácia pracovných stretnutí pre metodičky materských škôl okresu Trenčín

Odborná prax:

 • Psychologička CPPPaP od roku 1998 doteraz

Vzdelanie:

 • 1998 – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: psychológia

Ďalšie vzdelávanie:

 • Grafomotorika (PhDr. Heyrovská)
 • Dielčie oslabenie výkonu (Mgr. Eliášová)
 • Diagnostika a náprava dyskalkúlie (PaedDr. Novák)
 • Diagnostika a reedukácia vývinových porúch učenia (PhDr. Zelinková)
 • Efektívne riešenie konfliktov na školách (PPP Hlohovec)
 • Identifikácia intelektovo nadaných detí (PhDr. Dočkal, CSc.)
 • KUPOZ – program na rozvoj koncentrácie pozornosti (PhDr. Kuncová)
 • Úzkostné poruchy v detstve (MUDr. Šuba, PhDr. Jánošíková)
 • Sociálno-psychologický výcvik „Metodická príprava regionálnych metodikov – koordinátorov rovesníckych programov v SR (VÚDPaP)
 • Autogénny tréning I. (MUDr. Hašto)
 • Školenie v diagnostickej metóde WISC – III
 • Školenie v diagnostickej metóde Woodcock – Johnson test kognitívnych schopností
 • Neurobiologická podstata ADHD, autizmu a DMO; Jedlo ako terapia – Mgr. Naďová
 • Sociálno-psychologický výcvik v supervízii modul B, C (VÚDPaP)
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (Mgr. Anyalaiová, PhD.)
 • Metóda rozvoja kognitívnych funkcií Reuvena Feuersteina – Program inštrumentálneho obohacovania I. (Autorizované tréninkové centrum metod prof. Feuersteina – Praha)