Profil zamestnanca

Mgr. Soňa Pribusová

psychologička

Meno a priezvisko: Mgr. Soňa Pribusová

Pracovná pozícia:  psychologička

„Keď viem uzdraviť rodinu, viem uzdraviť celý svet.“

Virginia Satirová

 Profesijné zameranie:

 • Psychologická diagnostika  detí a  konzultačná činnosť pre zákonných zástupcov a pedagógov.
 • Poradenská činnosť pre zákonných zástupcov v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného, emocionálneho  a psychosociálneho vývinu dieťaťa.
 • Terapeutická činnosť v KBT pre deti a mládež – s využitím najmä pre deti trpiacimi úzkosťami, depresívnym prežívaním, nadmerným prežívaním strachu – fóbiami, trémou a sociálnou úzkosťou, nadmernými obavami o zdravie atď.
 • Kooperácia so školami, poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom školstva pri práci so žiakmi/študentmi a ich edukácii.
 • Realizácia preventívnych aktivít  formou skupinovej psychologickej intervencie.
 • Individuálne a skupinové vyšetrenie školskej spôsobilosti.

 

 Odborná prax:

 • 2016- 2017 školský psychológ, Stredoškolskom internáte, Trenčín.
 • 2017 – 2018 školský psychológ,  ZŠ Novomeského Trenčín.
 • 2018 – doteraz poradenský psychológ , Centrum poradenstva a prevencie Trenčín

  

Vzdelanie:

 • 2010 – 2015 –Trnavská Univerzite, Filozofická fakulta, katedra psychológie
 • 2020, MPC Bratislava 1. atestácia

Ďalšie vzdelávania:

 • 2016 odborný výcvik: Základný kurz metódy Neurobiofeedback PROFI – Certifikát I. úrovne.
 • 2017  odborný výcvik:  Základný kurz v neurofyziológii, Biofeedback inštitút Slovensko.
 • 2017  Neurofyziologická a biologická podstata ADHD/ autizmu/DMO, jedlo ako terapia/ GAPS –   Mgr. Bibiana Naďová
 • 2017 Metodika tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  MPC Trenčín.
 • 2017 Spoločne proti IT kriminalite –  Ing. J. Oster; Mgr. J. Vindišová, PhD.; Mgr.art. M. Janičík.
 • 2017    Prevencia nelátkových návykových chorôb –  Mgr. Barbora Kuchárová, PhD.
 • 2018    Terapeutické karty –   Mgr. et. Mgr. M. Analayová, PhD.
 • 2018 Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse –   Mgr. et. Mgr.  M. Analayová, PhD.
 • 2019 Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi – Coaching plus
 • 2019 Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov
 • 2020-2023 Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa podľa princípov KBT

Publikačná činnosť a lektorská činnosť:

 • 2020 – 2023 Autorská a lektorská činnosť pre VÚDPaP v rámci Národného projektu „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“.