Profil zamestnanca

PaedDr. Zuzana Šedivá

špeciálny pedagóg s 1. atestáciou

„Ak práca nie pretkaná láskou, je zbytočná“

Profesijné zameranie:

 • Špeciálnopedagogická diagnostika u žiakov s vývinovou poruchou učenia – dyslexia (vývinová porucha čítania), dysgrafia (vývinová porucha písania), dysortografia (vývinová porucha aplikácie gramatiky), dyskalkúlia (vývinová porucha počítania)
 • Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, s poruchami správania, chorých a zdravotne oslabených alebo nadaných.
 • Diagnostika školskej spôsobilosti detí individuálna alebo skupinová (screening v MŠ)
 • Reedukácia ťažkostí u detí a žiakov so symptómami VPU (deficitov dielčích oslabení výkonu)
 • Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou.
 • Metodické vedenie a konzultácie pre rodičov
 • Realizácia preventívnych programov pre žiakov a detí v predškolskej príprave.

Odborná prax:

 • Špeciálny pedagóg CPP TN od roku 2011 doteraz
 • Súkromná stredná škola podnikania
 • ZŠ Dlhé hony

Vzdelanie:

 • Atestačná skúška, MPC TN 2017
 • Rigorózna skúška v študijnom odbore vychovávateľstvo, špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušených Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave 2008
 • Špeciálnopedagogická spôsobilosť v študijnom odbore: špeciálna pedagogika, špecializácia: Pedagogika mentálne postihnutých 2012/2013

Ďalšie vzdelávanie:

 • KUPOZ – program na rozvoj pozornosti pre deti s poruchou diagnostikovanou ako ADH, Pavla Kuncová
 • KUPREV – program na rozvoj komunikačných zručností u detí, PhDr. Pavla Kuncová
 • Čí(S)Ta – čítanie s porozumením, PhDr. Erik Žovinec
 • KOZMO a jeho dobrodružstvá – preventívny program pre deti v MŠ
 • TRÉNINNG FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA podľa D.B .Eľkonina – program zameraný na rozvoj čítania a písania, M. Mikulajová a O. Dujčíková
 • ZIPPYHO KAMARÁTI – preventívny program na rozvoj prosociálneho správania sa, A. Bražinová
 • DRUHÝ KROK – preventívny program- podpora psychosociálneho rozvoja detí a žiakov
 • POMALÉ PRACOVNÉ TEMPO A MOŽNOSTI JEHO ROZVOJA – program pre rozvoj pracovného tempa (ROPRATEM), Mgr. Iva Kopecká, Mgr. Dagmar Ženková
 • TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE ROZVOJ GRAFOMOTORIKY, Mgr. Bronislava Plešková
 • TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE „AGRESÍVNE“ DETI, Mgr. Bronislava Plešková
 • JACOBSONOVA PROGRESÍVNA SVALOVÁ RELAXÁCIA, Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
 • AUTOGÉNNY TRÉNINNG I. – základný stupeň, Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
 • HOVIENKO JE DAR4EK – vyprázdňovanie u detí a problémy s tým spojené, Mgr. art. Linda van Dalen
 • SANDPLAYING – terapia v pieskovisku pre malých a veľkých, Mgr. Bronislava Plešková
 • Aktuálne vo výcvikovom programe TERAPIA HROU A FILIÁLNA TERAPIA, PaedDr. Dušana Priehradná a Mgr. Monika Boričová