Profil zamestnanca

PhDr. Erika Pribusová

špeciálny pedagóg s 2. atestáciou, vedúca Oddelenia pre predškolský a mladší školský vek, zástupkyňa riaditeľky

„Pracujem  rada  s  deťmi každého veku  a  aj  s ich rodičmi. Každý klient je pre mňa jedinečný a neopakovateľný  ako  človek  a zároveň v tom,  čo  odo mňa  potrebuje, ako sa  to  prejavuje,  aký si vytvoríme  pracovno-ľudský  vzťah  a  spoluprácu.  Teším sa, keď  spoločne   dokážeme  nájsť riešenia  k problémom, s ktorými  prišiel, sprevádzam ho na ceste k ich realizácii  a  po nejakom  čase  odchádza odo mňa  spokojný. “   

Profesijné zameranie:

 • Špeciálnopedagogická diagnostika detí a žiakov s vývinovými poruchami učenia  (VPU) – dyslexia (vývinová porucha čítania), dysgrafia (vývinová porucha písania), dysortografia (vývinová porucha aplikácie gramatiky),  dyskalkúlia  (vývinová porucha počítania) a  dyspraxia (vývinová porucha motorických funkcií),
 • Špeciálnopedagogická diagnostika  detí a žiakov s poruchami aktivity a pozornosti,  s poruchami správania, chorých a zdravotne oslabených  alebo nadaných.
 • Raná diagnostika deti od 2  do 5 rokov a realizácia stimulačných programov  na podporou oslabených oblastí vývinu.
 • Diagnostika školskej spôsobilosti detí individuálna alebo skupinová  (sreening  v MŠ).
 • Reedukácia ťažkostí u detí a žiakov so symptómami  VPU (deficitov dielčích  oslabení výkonu), s ťažkosťami v oblasti aktivity a pozornosti alebo správania sa.
 • Rozvíjajúce programy pre deti s odloženou školskou dochádzkou.
 • Metodické vedenie a konzultácie pre rodičov a pedagógov.
 • Realizácia preventívnych programov, besedy a prednášky pre žiakov, učiteľov  a rodičov.
 • Metodické vedenie a organizácia pracovných stretnutí pre špeciálnych pedagógov  CPPPaP a CŠPP Trenčianskeho kraja a   školských špeciálnych pedagógov okres Trenčín.

Iná odborná činnosť:

 • Autorka a  realizátorka  projektu „Vrstovnícka subkultúra triedy – rizikový faktor kriminality  mládeže“  počas, ktorého sme  pracovali  v  školskom  roku 2008/2009  s vybranou triedou  ZŠ.
 • Autorka a realizátorka projektu „Dieťa s ADHD v poradenskom  a edukačnom procese“  počas  ktorého boli  k  tejto problematike vyškolení  v  šk. roku 2011/12 odborní zamestnanci  CPPPaP a CŠPPP Trenčianskeho kraja  a  ZŠ a SŠ okresu Trenčín.
 • Autorka a realizátorka projektu „Zabezpečenie ranej starostlivosti o deti so ŠVVP formou skvalitnenia psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky a poradenstva“  v rámci  ktorého sme  v šk. roku 2016/17  vybavili naše poradenské zariadenie  testami pre ranú diagnostiku detí (MABC II,  Scénotest) a vyškolili  odborných zamestnancov na ich používanie pri diagnostike detí so ŠVVP.
 • Lektorka MPC  Trenčín, aktualizačný program „Metodika tvorby a realizácie IVVP v  primárnom a sekundárnom vzdelávaní “, 2014, 2017.

Odborná prax:

 • Špeciálny pedagóg CPPPaP Trenčín od roku 1997 doteraz.
 • Špeciálny pedagóg v ŠZŠ Trenčianska Teplá  od roku 1995 do  roku 1997.
 • Týždenná zahraničná stáž zameraná na edukáciu žiakov so ŠVVP v Dánsku  v rámci projektu „Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak“. , 2010.

Vzdelanie:    

 • „Terapia hrou a filiálna terapia“, Inštitút  rodinnej terapie a terapie vzťahovej  väzby, Martin. Mgr. Monika Boričová, Mgr. Dušana Priehradná,   prebiehajúci výcvik 2023-24
 • „Rodina a rozvod“, Coachingplus   Bratislava,  2019
 • II. atestačná skúška, MPC Trenčín, 2016
 • absolvovanie výcviku   „Sociálno-psychologický  výcvik v supervízii modul B,C“ , VÚDPAP,  Bratislava, 2014-15
 • I. atestačná skúška MPC Trenčín, 2014
 • absolvovanie výcviku „Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných    systémoch, rodinách a pároch“   SKP a Coachingplus   Bratislava , 2012-13
 • Rigorózna skúška v  štúdijnom odbore špeciálna pedagogika,  Pedagogická fakulta  Univerzity

Komenského v  Bratislave,  2010

Ďalšie vzdelávanie:

 • „ Grafomotorika – rozvoj a náprava ťažkostí“  , PhDr. Heyrovská.
 • „ Autogénny trénning “, MUDr. Hašto.
 • „ Metóda dobrého štartu“ , Jana Swirekoszová.
 • „ Dielčie oslabenie výkonu“ , Mgr. Eliašová.
 • „ Diagnostika a náprava  dyskalkúlie“ , PhDr. Jozef Novák.
 • „ Cez rozprávku do školy“ , A. Lazíková .
 • „ Diagnostika a reedukácia vývinových porúch učenia“, PhDr. Oľga Zelinková.
 • „ Neurobiologická terapia dyslexie“ , PhDr. Oľga Zelinková.
 • „ KUPOZ“ – program na rozvoj koncentrácie pozornosti u detí s ĽMD“ , PhDr.  Pavla Kuncová,
 • „ KUPREV – program na rozvoj komunikačných zručností u detí “ , PhDr. Pavla Kuncová.
 • „ Pervazívne vývinové poruchy , šp.pg. diagnostika “, Mgr. Alena Šedibová.
 • „ ČÍ(S)TA – čítanie s porozumením“ , PhDr. Erik Žovinec.
 • „ Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami“, Mária  Anyalaiová, PhD.
 • „ Integratívna terapia porúch správania a disharmonického vývoja osobnosti dieťaťa“, PhDr. Nora Gavendová.
 • „ Integratívny korekčný program pre deti s ADHD “, PhDr. Nora Gavendová.
 • „ Neurobiologická podstata ADHD, autizmu a DMO, jedlo ako terapia “ Bibiana Naďová.
 • „ MABC II – test motoriky pre deti “ , Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, PhD.
 • „ Scénotest a terapia/diagnostika hrou “, PhDr. Pavel Humpolíček, PhD.
 • „Vizuálne čítanie “, Ing. Baranec