Profil zamestnanca

PhDr. Ľubomíra Dunčáková

psychologička s 2. atestáciou

Meno a priezvisko: PhDr. Ľubomíra Dunčáková
Pracovná pozícia: psychologička s 2. atestáciou

Motto: „Najväčšou prekážkou integrácie ľudí s postihnutím nie sú schody a obruby chodníkov. Najhoršie zábrany sú v našich mysliach a volajú sa predsudky, netolerancia, nepochopenie…“

Naše centrum vzniklo preto, aby tieto bariéry pomáhalo odstrániť.

Profesijné zameranie:

Ako psychologička už vyše 40 rokov pomáham riešiť u klientov od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie (po skončení vysokej školy ) dopad ich vývinového oneskorenia, zdravotného obmedzenia, postihnutia na ich osobnostný vývin, na ich výkon v edukácii, na budúce uplatnenie sa na trhu práce a zapojenie sa do života. Mimo diagnostiky poskytujem aj poradenstvo rodičom klientov a ich pedagógom. Pôsobím v teréne všetkých typov škôl : materských , základných , stredných a vysokých škôl. Mojou srdcovou záležitosťou je kariérová výchova a kariérové poradenstvo.

SRDCE NA DLANI mám pre všetkých klientov a všetky typy ich problémov, vrátane deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra, pre ich rodičov a učiteľov.

 

Odborná prax:

 • 2015 – 2022 Psychologička a vedúca CŠPP pri Spojenej škole internátnej Trenčín
 • 1982 – 2014 Psychologička, 2000-2005 Riaditeľka CPPPaP Snina
 • 2012 – 2014 Školská psychologička Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a sv. Metoda Snina
 • 2009 – 2012 Psychologička Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva pri OUI Snina

Iná odborná činnosť

 • 2022 – 2023: Mentorka a Lektorka v NP „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • 2021: Lektorka a externá expertka v NP „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie“ Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava
 • 2020: Externá expertka v NP „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie
  k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava
 • 2014 –2016: Odborná poradkyňa a hodnotiteľka v programe COMDI Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava
 • 2014 –2015: Hlavná expertka vzdelávania Inštitút pre výskum práce a rodiny Bratislava
 • 2015 –2015: Lektorka v národnom projekte ÚPSVAR a VS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Považská Bystrica
 • 2011 – 2013: Realizácia Špecializačných a inovačných vzdelávaní (KV: príprava žiakov pre trh práce – kariér. poraden. v školách a šz; Program efektívnej drogovej prevencie v školách a ŠZ; Cesta k emoc. zrelosti cez porozumenie sebe samému; Rozvoj komunikač.zručností pre výchovu,poradenstvo a prevenciu; Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi; MPC Bratislava , RP Prešov

 

Vzdelanie:

 • 1978 –1982 VŠ 2. stupňa: psychológia, jednoodborové štúdium psychológie UPJŠ Košice, Filozofická fakulta v Prešove, Katedra psychológie Košice.
 • 1986 Štátna rigorózna skúška (titul – PhDr – Doktor filozofie) UPJŠ Košice Filozofická fakulta v Prešove, Katedra psychológie Košice
 • 1990 – 1992 Postgraduálne štúdium z poradenskej a školskej psychológie. FF v Prešove UPJŠ Košice
 • 1990 – 1992 Doplňujúce pedagogické vzdelanie. FF v Prešove UPJŠ Košice
 • 2012 Atestácia. MPC Bratislava, RP Prešov
 • 2016 Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania s názvom „LEKTOR“ – Andragogické minimum. BM WORK AGENCY, s.r.o. Trenčín
 • 2021 – 2022 SUPERVÍZORKA V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH. Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, Bratislava.

Ďalšie vzdelávanie:

 • 2018 „Jak rozeznat autizmus, Kurz pro experty“. Národní ústav pro autizmus, z. ú. Praha, Česko
 • 2018 Kurz k používaniu diag. nástroja „IDS – inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let“ Hogrefe – Testcentrum, s.r.o., , Praha, Česko
 • 2015 Akreditované kurzy v metóde SNOEZELEN –„Úvod do strukturovaných hodín
  v Snoezelen koncepte“ a „Metóda snoezelen v teorii a praxi“ Asociace Asnoez – Institut Snoezelen MSE (Ostrava)
 • 2011 Včasná logopedická starostlivosť u detí s autizmom. Open society foundation, Prešov
 • 2011 Ako zvládať výchovné problémy u detí a žiakov – vplyv rodinnej výchovy na výkon
  a vzdelávanie v škole CPPPaP Prešov , KPS FF UK Praha – Václav Mertin
 • 2009 LENORIS Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie Trnava
 • 2008 Nemaj trému z extrému – informáciami proti extrémizmu.  OSF Bratislava
 • 2007 Identifikácia intelektovo nadaných detí – inštruktáž k psychologickej diagnostike VÚDPaP Bratislava
 • 2001 – 2007 Metodicko – supervízne sústredenia k preventívno – poradenskému programu Cesta k emocionálnej zrelosti v rozsahu 100 výcvikových hodín VÚDPaP Bratislava
 • 2005 Woodcock-Johnson international editions – batéria testov merajúca kognitívne schopnosti Woodcok-Muñoz Foundation Prešov
 • 2004 PROŽ – Preventívny program na prevenciu drogovej závislosti VÚDPaP Bratislava,
 • 2003 – 2004 Metodická príprava regionálnych metodikov – koordinátorov rovesníckych programov v sr v rozsahu 200 výcvikových hodín VÚDPaP Bratislava
 • 2001 Priebežné vzdelávanie koordinátorov prevencie sociálnopatologických javov v školách a škol. zariadeniach. MPC Prešov
 • 2001 Symbolika závislostí a možnosti využitia relaxácie v prevencii a liečbe. Inštitút pre výcvik relaxačnej a symbolickej psychoterapie, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 • 1999 Relaxácia a symboly v psychoterapii. Slovenská psychoterapeutická spoločnosť.
 • 1998 Rodinná terapia ako sekundárna prevencia Inštitút pre výcvik relaxačnej a symbolickej psychoterapie, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 • 1997 – 1998 HEALTH EDUCATION PROGRAM – cyklus workshopov v rozsahu 120 výcvikových hodín. Open society foundation
 • 1992 – 1994 Konverzační a kooperatívní hypnoterapie – hĺbkový výcvik v rozsahu 110 hodín a Kurz hypnoterapie u děti – hĺbkový výcvik v rozsahu 30 hodín. Seminář pro hypnoterapii, Brno. Česko.
 • 1992 Training in the integrative psychotherapy – Frank Cardell- hĺbkový výcvik
  v rozsahu 50 hod. The Slovak Psychotherapeutic Society.
 • 1989 – 1990 Tréning asertivity 1. a 2. stupeň – výcvik v rozsahu 100 hodín Dom Techniky ČSVTS Košice