bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Najvýznamnejšie faktory v práci s deťmi s ADD/ADHD

29. augusta 2023by admin0
 • Učiteľova pružnosť, zainteresovanosť a ochota pracovať so žiakom na osobnej rovine. Učiteľ musí vynaložiť viac času, energie a úsilia na to, aby týmto žiakom skutočne porozumel, povzbudzoval ich a prispôsoboval sa ich potrebám.
 • Ďalšie vzdelávanie učiteľov a získavanie znalostí o ADD/ADHD. Je nutné, aby učitelia vedeli, že v skutočnosti ide o záležitosť fyziologického a biologického charakteru. Deti s uvedeným syndrómom nás „neničia“ zámerne a nechcú nás svojim správaním „vytáčať“. Keď si to jasne uvedomíme, ľahšie si zachováme trpezlivosť, zmysel pre humor a schopnosť pozitívne sa s únavným správaním žiaka vysporiadať.
 • Úzka spolupráca medzi rodičmi a školou. Je dôležité častejšie kontaktovať rodičov dieťaťa a vytvoriť si s nimi dobrý pracovný vzťah. Ak chceme mať so žiakmi s ADD/ADHD úspech, potom potrebujeme podporu a spoluprácu ich rodičov a otvorenú komunikáciu s nimi.
 • Vytváranie prehľadného a štruktúrovaného prostredia. Žiaci s poruchami pozornosti potrebujú triedu s určitou štruktúrou. Štruktúrovaná trieda pritom nemá byť tradičnou, neúčelnou, stabilne usporiadanou triedou, ktorá by poskytovala len málo sluchových či zrakových podnetov. Aj tá najtvorivejšia, najlákavejšia, najfarebnejšia s mnohými podnetmi môže stále byť jasne štruktúrovaná.

Žiakom s ADD/ADHD je nutné poskytnúť poriadok a štruktúru prostredníctvom zrozumiteľnej komunikácie, presného určenia toho, čo sa od nich očakáva, jasných pravidiel, premyslených reakcií na určité prejavy ich správania a stálym udržiavaním kontaktu s nimi. Zadávané úlohy je nutné rozložiť na menšie časti, ktoré sa dajú postupne zvládnuť. Pritom by učiteľ mal riešenie úlohy názorne predviesť, naviesť žiaka pomocou zrozumiteľných inštrukcií a požiadaviek a poskytovať mu spätnú väzbu. Týmto deťom je tiež nutné pomáhať s usporiadaním pomôcok, pracovného priestoru, so zapojením do skupiny, v situáciách, kedy sa musia rozhodovať medzi niekoľkými alternatívami, a vo chvíľach, kedy žiaci prechádzajú od jednej činnosti k druhej. Ich režim dňa by mal byť štruktúrovaný tak, aby sa pružne striedala doba aktivity a doba pokoja.

 • Tvorivé, pútavé a interaktívne vyučovacie metódy, ktoré žiakov zaujmú a privedú ich k spolupráci so spolužiakmi. Obohatené a motivačné učivo, využívajúce mnoho rôznych metód, potrebujú všetci žiaci.
 • Tímová práca v záujme žiaka s ADD/ADHD.
 • Podpora zo strany vedenia školy. Je nevyhnutné, aby vedenie školy o charakteristických rysoch a efektívnych metódach zvládania detí so syndrómom ADHD vedelo, aby mohlo podporiť učiteľov pri práci s problémovými žiakmi.
 • Rešpekt k súkromiu žiaka a zachovanie dôvernosti. Je dôležité, aby individuálny prospech žiaka, výsledky jeho vyšetrení, znížené požiadavky na niektoré aspekty jeho práce a zdravotné problémy boli považované za dôverné informácie a neboli zbytočne zverejňované. Niekde naopak budeme musieť vysvetliť rodičom všetkých detí v triede zmysel určitých opatrení v prospech postihnutého dieťaťa.
 • Prispôsobenie zadávaných úloh, menej písania! To, čo trvá priemernému dieťaťu 20 minút, zaberie dieťaťu so syndrómom ADD celé hodiny (najmä písomné úlohy). Nie je nutné vyplniť každú stránku pracovného zošita, vyriešiť každý matematický príklad alebo prebrať každú definíciu. Nebráňte sa výnimkám. Umožnite žiakovi zvládnuť rozumnejšie množstvo (napr. každú druhú úlohu, polovicu stránky). Zapojte do výučby alternatívne metódy preverovania vedomostí: napríklad žiakovi dovoľte, aby na otázky odpovedal ústne alebo odpovede nadiktoval rodičovi a pod. U týchto žiakov zmiernite požiadavky a nároky na písanie. Majme ohľady na to, že zvládnutie úlohy, ktorá sa nám zdá jednoduchá, stojí tieto deti obrovskú fyzickú námahu. Podporujte ich v písaní na stroji alebo počítači.
 • Menej domácich úloh. Ak si rodičia sťažujú, že ich dieťa trávi nad úlohami neprimerane dlhú dobu, prispôsobte sa a množstvo úloh zredukujte tak, aby sa dalo zvládnuť. Hlavne v rodinách s deťmi s ADHD predstavujú domáce úlohy nočnú moru. Mnoho učiteľov totiž deťom na doma zadáva to, čo sa nestihlo dokončiť v škole. Myslite na to, že keď žiak nebol schopný dokončiť úlohu za celý školský deň, potom ho pravdepodobne nedokončí ani za večer. Budete si musieť stanoviť priority a prispôsobiť svoje prípravy na hodiny.
 • Viac času na úlohy. Títo žiaci (často veľmi inteligentné deti) neraz odpoveď poznajú, ale nestihnú ju napísať, najmä pri písomkách. Dajte im preto na písomku viac času alebo ich vyskúšajte ústne.
 • Citlivý prístup učiteľa, ktorý problémové deti nestrápňuje a neponižuje pred spolužiakmi. Sebaúcta je krehká vec. Pre žiakov s ADD/ADHD je typické, že často sami seba považujú za neschopných. Preto ich nezosmiešňujte. K tomu, aby tieto deti v živote uspeli, je dôležité, aby si zachovali sebaúctu.
 • Prispôsobenie študijného prostredia. Pre výkon detí je prostredie triedy dôležité. Vzhľadom k rôznosti štýlov učenia by sme mali deťom dať vybrať, kde a ako budú pracovať. Miesto, kde žiak sedí, môže jeho výkon značne ovplyvniť. Mali by sme tiež dôkladne zvážiť osvetlenie, nábytok, usporiadanie lavíc a stoličiek, vetranie, nástenky, farby, miesto pre odpočinok a možnosť zabránenia rozptyľujúcim vplyvom pri práci v laviciach. Usporiadajte si triedu tak, aby na vás žiaci s ADD/ADHD dobre videli, aby vás mali nablízku, keď potrebujú pomoc, aby sedeli blízko dobre sústredených detí a mali dostatok priestoru.
 • Oceňovanie toho, čím sa žiaci líšia od druhých, a poskytovanie možnosti, aby ukázali svoje silné stránky. Dávajte deťom často príležitosť ukázať pred spolužiakmi, čo im ide dobre. Umožnite vo svojej triede, aby v nej našli svoje miesto rôzne štýly učenia a individuálny prístup.
 • Viera v žiaka (nevzdávať sa, keď plán A, B a C nefunguje. Vždy tu je ešte plán D, E, F …). Pre dosiahnutie úspechu budete musieť často prehodnocovať, opustiť osvedčené prípravy na hodinu a hľadať nové cesty. Tieto deti však za tento čas a úsilie naviac stoja.

 

ZOZNAM VECÍ, KTORÝM SA TREBA VYHNÚŤ

 

Počas školského dňa učiteľ povie a urobí mnoho vecí. Každé jeho slovo, gesto a každý čin ovplyvní žiaka, s ktorým pracuje. Nasleduje zoznam „zákazov“, ktorý by si mali všetci učitelia pracujúci s týmito deťmi premyslieť.

 1. Neverte tomu, že žiak je lenivý. Je naopak typické, že žiak s poruchou pozornosti alebo poruchou učenia lenivý nie je. Pre jeho nedostatočný výkon v triede existujú iné dôvody.
 2. Nenechajte sa zmiasť výkyvmi vo výkone žiaka a nemyslite si, že žiak schválne nespolupracuje, pretože ste si všimli, že inokedy je predsa podobný druh úlohy schopný splniť. Pre deti s poruchou pozornosti predstavujú takéto výkyvy charakteristický znak. Niekedy jednoducho úlohu zvládnu, inokedy nie.
 3. Neodpisujte vopred žiadneho žiaka. Tieto problémové deti často skúšajú vašu trpezlivosť a mohli by odradiť každého učiteľa. Aj keď sa práca s nimi zdá nesmierne ťažká a márna, je nutné vytrvať a neprestávať veriť v ich úspech.
 4. Nevzdávajte prácu s intervenčnými technikami (modifikácia správania žiaka, behaviorálne techniky). Často sa stáva, že deti s ADHD dlho na programy modifikácie správania a na pozitívne posilňovanie nereagujú. Budete preto musieť neraz svoj systém metód pre riadenie správania žiakov prepracovať, zrevidovať a upraviť. Za námahu to však stojí!
 5. Nezabúdajte zapájať svoj podporný tím. Požiadajte o spoluprácu nielen kolegov, ale aj niektorých žiakov. Tímová práca vám pomôže s pozorovaním prejavov správania, modifikáciou správania a pri uplatňovaní špecifických stratégii v triede a pod.
 6. Nezanedbávajte spoluprácu s rodičmi. Pozývajte ich do školy, aby sa pozreli, ako ich dieťa v triede pracuje, a aby sa s vami dohovorili na efektívnom spôsobe spolupráce. Snažte sa ich prípadné sklamanie a obavy pochopiť. Mať dieťa so zvláštnou poruchou a zvláštnymi potrebami pre nich býva bolestné a stresujúce. Dajte im najavo, že vašim primárnym záujmom je dieťaťu pomáhať v tom, aby prospievalo a bolo so sebou spokojné.
 7. Nevyhľadávajte spoločnosť kolegov, ktorí majú negatívny postoj, žiakov kritizujú, neprijímajú nové postupy a metódy a svoje profesijné zručnosti si nezdokonaľujú.
 8. 8. Nepočúvajte učiteľov, ktorí žiaka skôr učili a ktorí vám chcú povedať iba negatívne vlastnosti a rysy žiaka. U žiaka predpokladajte to najlepšie. Umožnite, aby každé dieťa mohlo školský rok začať s čistým štítom.
 9. Nezabúdajte na nenápadných žiakov vzadu, ktorí môžu ľahko školským rokom preplávať anonymne a bez povšimnutia.
 10. Nebojte sa pre potrebu žiakov požiadavky osnov upravovať, meniť a robiť výnimky. Vaším cieľom je, aby žiaci zažili aspoň občas úspech a budovali a uchovali si sebaúctu. To od vás vyžaduje flexibilitu a schopnosť prijať pre určitých žiakov zvláštne opatrenia. Umožniť jednotlivým žiakom so špeciálnymi potrebami výnimky je spravodlivé a úplne v poriadku.

 

Sandra F. Riefová: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha, Potrál 1999, (spracovala Mgr. Miriam Matysová, Trenčín, 2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *