bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

AKO UPÚTAŤ, ZAMERAŤ A UDRŽAŤ POZORNOSŤ ŽIAKOV I

28. augusta 2023by admin0

Upútať a udržať záujem a pozornosť žiakov nebýva vždy ľahké. Udržať pozornosť žiaka s ADD/ADHD zameranú na nejakú úlohu potom predstavuje obzvlášť náročný problém, ktorý si vyžaduje, aby ho učiteľ skúšal riešiť najrôznejšími metódami.

Spôsoby, ako upútať pozornosť žiakov

 1. Dávajte žiakom najrôznejšie signály (zablikajte, zazvoňte na zvonček, zodvihnite ruku na znamenie, aby sa deti utíšili, zahrajte nejaký takt na klavír alebo gitaru atď.)
 2. Meňte hlas: striedajte hlasité hovorenie s hovorením pokojným alebo šepkaním. Skúste najskôr udeliť hlasný pokyn: „Pozor! Pripraviť sa!“, vzápätí na niekoľko sekúnd stíchnuť a potom ďalej zadávať pokyny normálnym hlasom.
 3. Nadväzujte so žiakmi zrakový kontakt. Ak k žiakmi hovoríte, najmä pri zadávaní pokynov, mali by ste k nim stáť čelom. Niekedy žiaci pracujú v skupinkách pri niekoľkých laviciach, ktoré sú zoskupené tak, aby vytvorili jednu pracovnú plochu. Pre žiakov, ktorí sedia pri týchto laviciach chrbátom k vám a nevidia vás, si musíte vymyslieť nejaký signál, na ktorí si títo žiaci otočia stoličky a posadia sa k vám čelom.
 4. Vytvorte v triede atmosféru vzrušenia a očakávania nasledujúcej hodiny.
 5. Vyvolávajte medzi žiakmi diskusiu a záujem o učebnú látku, preto im položte na úvod hodiny nejakú zaujímavú, špekulatívnu otázku.
 6. Občas skúste predstierať „hlúposť“ a využiť svoje herecké nadanie. Niekedy na upútanie pozornosti žiakov pomôže napríklad bláznivý klobúk alebo neobvyklá hudba.
 7. Pracujte s rôznymi záhadami. Prineste do triedy v krabici alebo taške nejaký predmet vzťahujúci sa k danej látke. Je to výborný spôsob, ako u žiakov vyvolať dohady, ktoré môžu viesť k diskusii alebo k slohovému cvičeniu.
 8. Pred udelením ďalších pokynov si zabezpečte ticho.

 

Ako zamerať pozornosť žiakov

 • Pri zadávaní pokynov a výklade využite multisenzorické metódy (tzn. postupy, ktoré žiakov nútia vnímať výučbu viacerými zmyslami).
 • Používajte vizuálne pomôcky. Pri výklade napíšte kľúčové slová alebo umiestnite obrázky na tabuľu alebo spätný projektor.
 • Využívajte farby. Pre zvýraznenie píšte na tabuľu farebnými kriedami, na spätnom projektore farebnými fixkami. Farebne odlišujte kľúčové slová, vety, postup k matematickým úlohám, problematické písmena v pravopise niektorých slov a pod.
 • Vyznačte rukami alebo orámujte farebným rámčekom vizuálny materiál, na ktorý sa žiaci majú zamerať.
 • Na písomný materiál, na ktorí sa žiaci majú sústrediť, ukážte prstom, perom, paličkou alebo ukazovátkom.
 • Použite baterku. Zhasnite svetlá v triede a zamerajte pozornosť žiakov tým, že si na jednotlivé predmety alebo jedincov baterkou posvietite.
 • Čo najčastejšie do výučby zaraďujte názorné a praktické ukážky.
 • Aby ste žiakov do vyučovania aktívne zapojili, čo najčastejšie im vysvetľujte účel a dôležitosť jednotlivých úloh.
 • Snažte sa byť žiakom neustále na očiach.

 

Nápady, ako pomôcť rozptýleným žiakom:

 • Posaďte si žiaka čo najbližšie k sebe.
 • Nadväzujte so žiakom priamy očný kontakt.
 • Odstráňte žiakovi z rúk a lavice predmety rozptyľujúce pozornosť.
 • Zaistite, aby žiak sedel medzi pozornými, dobre sústredenými deťmi.
 • Využívajte fyzický kontakt ( žiakovi zľahka položte ruku na rameno alebo chrbát).
 • Využívajte pozitívne spevnenie a postupy pre usmernenie správania (prideľovanie bodov, individuálne tabuľky, zmluvy a karty, a pod.)
 • Keď žiak dáva pozor, pochváľte ho.
 • Aby ste rozptýlenému žiakovi pomohli zamerať pozornosť, používajte osobne dohovorené signály a pripomienky, ktoré ste si so žiakom dohovorili vopred. : keď si učiteľ ukáže na oči, znamená to „pozri sa“. Ak si ukáže na ucho, znamená to „počúvaj“. Keď si učiteľ ukáže/poklepe na bradu, znamená to „pozeraj sa mi do tváre a dávaj pozor“.

 

Ako pozornosť žiakov a ich aktívne zapojenie do vyučovania udržať:

 • Dbajte na to, aby vyučovanie bolo zrozumiteľné.
 • Látku vykladajte živo a energicky.
 • Prestojom zabráňte starostlivou prípravou na hodinu.
 • Používajte obrázky, grafy, gestá, pohyblivé pomôcky a vysoko zaujímavé materiály.
 • Maximálne zapojenie žiakov do hodiny a udržaniu ich pozornosti pomôžete, keď ich necháte pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách (kooperatívne učenie).
 • Dávajte žiakom zložitejšie otázky, na ktoré sa nedá jednoznačne odpovedať, ktoré vyžadujú logické uvažovanie a podnietia kritické myslenie a diskusiu.
 • Zadajte žiakom, aby si počas výkladu písali stručné poznámky.
 • Používajte metódu vynechaných slov. Žiaci obdržia texty s chýbajúcimi kľúčovými slovami, ktoré majú počas výkladu do textu doplniť. Potom si žiaci kľúčové body v texte farebne vyznačia.
 • Žiakov vyvolávajte rovnomerne. Žiaci bývajú veľmi všímaví, rýchlo vypozorujú zvyky a systém svojho učiteľa a vypočítajú si, aká je šanca, že budú vyvolaní. Tí, ktorí svoje vyvolanie tušia, potom budú viac dávať pozor. Existujú metódy, ktoré zabezpečujú, aby boli žiaci vyvolávaní rovnomernejšie. Možno by ste chceli vyskúšať nasledovné:
 • Aby ste mohli skontrolovať vlastné sklony pri vyvolávaní, získajte spätnú väzbu tým, že sa nahráte alebo vás bude niekto sledovať pri práci a na základe výsledkov sa snažte viac reagovať na žiakov, ktorých ste možno predtým ignorovali. (Niektorí učitelia sa napr. zameriavajú na žiakov, ktorí vždy poskytnú požadovanú informáciu, alebo naopak sa zámerne zameriavajú na žiakov, ktorí podľa nich nie sú pripravení alebo odpoveď nepoznajú. Tieto skutočnosti si však učiteľ spravidla neuvedomuje.)
 • Položte žiakom na lavicu kontrolnú kartu. Vysvetlite im, že sa snažíte zaistiť, aby boli vyvolávaní spravodlivo. Požiadajte ich, aby na kartu urobili čiarku každý raz, keď sú na hodine vyvolaní. Túto kontrolu môžete uskutočniť v rámci jedného dňa, v priebehu niekoľkých dní alebo týždňa. Výsledky môžu učiteľovi veľa napovedať a deti na tom všeobecne rady spolupracujú. Žiaci tiež považujú metódy založené na náhode za spravodlivé.
 • Pripravte si balíček kariet s menami jednotlivých žiakov. Pri vyvolávaní náhodne vyťahujte z balíčka karty s menom a potom ich zase vracajte naspäť. Mená žiakov môžete tiež napísať na drievka od mrazených krémov a tie potom pri vyvolávaní náhodne vyťahovať.
 • Na odpoveď žiakov vyčkajte aspoň 5 sekúnd. Mnohí žiaci potrebujú na spracovanie otázky, usporiadanie myšlienok a ich vyjadrenie dlhší čas. Skúste otázky znovu formulovať, dávať otázky smerujúce ku koreňu veci, a na odpoveď dlhšie čakať. Žiakom, ktorí na otázku zatiaľ nedokážu odpovedať, povedzte, že sa k nim po chvíli vrátite, a potom to tak urobte.
 • Uzavrite so žiakom špeciálnu dohodu. K deťom, ktorých ostatní považujú za slabých žiakov, ktorí nikdy nepoznajú odpoveď, pristupujte s citom. Aby ste im pomohli zvýšiť sebaúctu, nebojte sa s nimi v súkromí uzavrieť určitú dohodu. Môžete im navrhnúť nasledujúci postup: Keď žiak zdvihne ruku so zaťatou päsťou, nebude vyvolaný. Ak zdvihne ruku s otvorenou dlaňou, bude sa ho učiteľ každopádne snažiť vyvolať. Tento postup veľmi účinne mení pohľad ostatných na tých žiakov, ktorí sa prihlásia iba zriedka. Spolužiaci totiž o dohode o zaťatej pästi nevedia a všímajú si iba to, že daný žiak odpoveď asi pozná a snaží sa na hodine tiež niečím prispieť.

 

Aby žiaci zaujatie a pozornosť nestrácali, snažte sa ich do hodiny aktívne zapojiť. Vyskúšajte nasledujúce spôsoby:

 1. Spontánne vymýšľanie nových nápadov. Priveďte žiakov k tomu, aby vymýšľali nápady, ktoré sa vzťahujú k danej téme. Učiteľ všetky nápady zapisuje na tabuľu, veľký papier alebo spätný projektor.
 2. Učiteľ žiakom povie: „Obráťte sa k svojmu partnerovi a v niekoľkých minútach prediskutujte nasledujúci problém.“ Alebo: „Spoločne so spolužiakom spíšte všetko, čo vás napadne v súvislosti s …“

III. Rýchle písanie. Dajte žiakom obmedzený čas na to, aby napísali odpoveď na vašu otázku. Žiak potom musí spolužiakovi, skupine alebo triede prečítať, čo napísal.

 

Sandra F. Riefová: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha, Potrál 1999, (spracovala Mgr. Miriam Matysová, Trenčín, 2018)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *