bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ŠKOLSKÁ SPÔSOBILOSŤ DETÍ PRED NÁSTUPOM DO ŠKOLY

15. augusta 2023by admin0

Nástup dieťaťa do školy je dôležitý krok v jeho živote. Dieťa vstupuje zo sveta hier do sveta povinností a zároveň je to pre jeho okolie potvrdením, že sa vyvíja veku primerane. V Slovenskej republike máme povinnú školskú dochádzku a deti sú spravidla zaškolené po dovŕšení 6. roku života a dosiahnutí školskej spôsobilosti. Školská spôsobilosť u dieťaťa znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu po stránke telesnej, intelektovej, sociálnej a emocionálnej, ktorý mu umožňuje úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti. Nie každé dieťa veku 6. rokov má primeranú úroveň školskej spôsobilosti a vtedy je potrebné zvážiť či dieťa nemá ešte rok pokračovať vo vzdelávaní  v materskej škole (pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania=PPPVz). K uvedenému je potrebné je potrebné vyjadrenie pediatra a  zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (súhlas s pokračovaním     povinného predprimárneho vzdelávania). Na základe ich súhlasu  riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie  o PPPVz v MŠ. Dieťa  absolvuje zápis v základnej  škole, ale pokračuje v edukácii ešte jeden školský rok v MŠ.

 

Vyšetrenie a posúdenie  školskej spôsobilosti

Školská spôsobilosťˇ = školská zrelosť, je pripravenosť dieťaťa na zaškolenie. Dieťa dosiahne taký stupeň vývinu – telesného, intelektového, emocionálneho a sociálneho, ktorý mu umožňuje osvojovať si školské vedomosti a zručnosti bez väčších problémov. Vyšetrenie a posúdenie školskej spôsobilosti sa prevádza v našom zariadení v rámci individuálneho vyšetrenia dieťaťa psychológom alebo špeciálnym pedagógom. Dôležité informácie získavame tiež  z rozhovoru s rodičom, pedagogickej diagnostiky dieťaťa a štúdiom zdravotnej dokumentácie. V rámci vyšetrenia sledujeme tieto oblasti:

 

 1. Psychická spôsobilosť ide o spôsobilosť dieťaťa v týchto oblastiach:
 2. VNÍMANIE
 3. a) zrakové – pozná farby a vie ich pomenovať

– pozná tvary a vie ich pomenovať

– vie rozlíšiť rovnaké a podobné tvary

– z celku dokáže vyčleniť časti a opäť ho zložiť

 1. b) Sluchové vnímanie

– rozozná prvú a poslednú hlásku v slove

– vie menovať slová, ktoré sa začínajú na rovnakú hlásku

-dokáže rozložiť a zložiť z hlások  jednoduché 3,4 písmenkové slová

 1. GRAFOMOTORIKA

– správny úchop ceruzky – postavenie palec-ukazovák a prostredníkom ju podopiera zospodu

– pri kreslení preferuje jednu ruku (dominantnú)

– dokáže odkresliť a samostatne napodobniť kruh, trojuholník, prekrížené čiary (kríž), štvorec         a základy písma (kopčeky, čiary, slučka).

– vie nakresliť ľudskú postavu so všetkými základnými znakmi

– línie  sú pevné a čisté

– kreslenie a písanie ho nevyčerpáva  (má správne písacie návyky)

C. ROZUMOVE POZNÁVANIE

– vie povedať svoje meno a priezvisko, adresu, kde býva

– pozná číselný rad do 10 – rozoznáva množstvo (spočíta do 5) a ukáže správny počet prstov

– vie porovnať veľkosť, postihuje podobnosti a rozdiely

– orientuje sa v priestore, na hárku papiera, vníma telesnú schému

– chápe súvislosti, príčinu a dôsledok

 1. VÝVIN REČI

– správne vyslovuje všetky hlásky

– hovorí vo vetách a jednoduchých súvetiach

– dokáže vyrozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť je

– dokáže vyrozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej

– dokáže sa naučiť krátku pesničku alebo básničku

 1. PRACOVNÁ VYSPELOSŤ

– vie a samé obliecť a obuť

– pozapína si gombíky, zaviaže si šnúrky

– samostatne sa naje

– má kompletné hygienické návyky

– dokáže plniť pokyny dospelej osoby a pracovať podľa nich

– zaujíma sa o nové veci a chce sa učiť

 1. POZORNOSŤ

– dieťa vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút

– začatú prácu dokončí, neodbieha od nej

 1. Emocionálna a sociálna spôsobilosť

– dieťa sa dokáže odlúčiť od matky, podriadiť sa autorite

– na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov

– hráva sa spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti

 1. Telesná spôsobilosť

– nebýva často choré, nemá závažné zdravotné postihnutie

– výška a  váha zodpovedajú vekovej norme

 

Na základe výsledkov vyšetrenia, údajov získaných v rámci anamnézy a po konzultácii so zákonnými zástupcami dieťaťa, navrhujeme dieťa zaškoliť v ZŠ alebo  pokračovať v jeho vzdelávaní  v materskej škole. Dieťaťu je  na základe odporúčaní v správe z diagnostického vyšetrenia vypracovaný stimulačný program zameraný na rozvoj oslabených oblastí (napr. grafomotorika, reč a komunikácia a pod.). Počas edukácie v MŠ  je potrebné s dieťaťom pracovať v súlade so stimulačným programom v materskej škole a aj v domácom prostredí.

 

Vypracovala:

 

PhDr. Erika Pribusová

špeciálna pedagogička

 

Zoznam literatúry:

 1. Matějček, Zdeněk: Co, kdy a jak ve výchově detí, Portál, 1996
 2. Vašek, Štefan: Špeciálno-pedagogická diagnostika, SPN, 1995
 3. Bednářová, Jiřina, Šmardová, Vlasta: Diagnostika dítěte  předškolního věku, Edika Brno,2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *