bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Intelektovo nadané dieťa

14. augusta 2023by admin0

Inteligencia je schopnosť učiť sa zo skúsenosti, prispôsobovať sa, riešiť nové problémy, používať symboly, myslieť, usudzovať, hodnotiť a orientovať sa v nových situáciách na základe určovania podstatných súvislostí a vzťahov.

Existuje niekoľko delení inteligencie, napr. na abstraktnú, praktickú a sociálnu. Populárne je delenie podľa Howarda Gardnera, ktorý rozlišuje 7 druhov inteligencie:

 1. Verbálnu
 2. Logicko – matematickú
 3. Priestorovú
 4. Muzikálno – rytmickú
 5. Pohybovú
 6. Prírodnú (schopnosť žiť v súlade s prírodou)
 7. Personálnu (interpersonálnu – schopnosť porozumieť druhým ľuďom a intrapersonálnu – schopnosť porozumieť sebe, svojim myšlienkam a emóciám).

Keď hovoríme o intelektovo nadanom dieťati máme na mysli prvé tri typy inteligencie. Všeobecne by sa dalo povedať, že nadané dieťa v porovnaní so svojimi vrstovníkmi podáva alebo má potenciál podávať nadpriemerné výkony v jednej alebo viacerých oblastiach činnosti. Medzi vysoko nadpriemerne nadaných patria asi 3% populácie.

Ako sa prejavuje intelektovo nadané dieťa v predškolskom veku? Uvádzame typické prejavy:

 • Začína skôr rozprávať, má bohatý slovník a výborné vyjadrovacie schopnosti
 • Rozumie abstraktným pojmom a správne ich používa
 • Rado diskutuje, kladie veľké množstvo otázok (intelektuálna zvedavosť)
 • Má širokú zásobáreň informácií, vynikajúcu pamäť
 • Dokáže sa dlho sústrediť na činnosť, ktorá ho zaujíma
 • Má dobré pozorovacie schopnosti
 • Rado sa učí
 • Má bohatú fantáziu
 • Prejavuje predčasný záujem o čítania a počítanie
 • Zaujíma sa o rôzne druhy kníh – encyklopédie, atlasy
 • Zaujímajú ho kalendáre, hodiny, hádanky, obľúbenými témami sú vesmír, dinosaury, živočíchy, mapy, hlavné mestá, vlajky štátov a pod.
 • Vyberá si náročné aktivity – napr. šachy, logické počítačové hry, slovné hry
 • Vytvára si rôzne zbierky (nerasty, cestovné poriadky, …), tvorí vlastné „knihy“
 • Efektívnejšie jedná s dospelými než s deťmi
 • Citlivé na nečestné konanie dospelých
 • Nemá rado u dospelých nelogické a nesystémové konanie
 • Činnosť detskej skupiny ho často nezaujíma

Na druhej strane môžeme pozorovať určité odlišnosti v emocionálnej a sociálnej oblasti:

 • Emocionálna nezrelosť – precitlivenosť, intenzívne prežívanie
 • Zvýšená úzkostnosť
 • Uzavretosť
 • Tvrdohlavosť, neprispôsobivosť
 • Veľká tendencia k sebapresadzovaniu, perfekcionizmus
 • Ťažko znáša neúspech
 • Menšia schopnosť socializácie
 • Nezávislosť, neuznávanie autorít

 

Dieťa s intelektovým nadaním  je možné vzdelávať buď formou individuálneho začlenenia v ZŠ alebo zaradením dieťaťa do triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v Základnej škole na Kubranskej ceste 80 v Trenčíne (https://zskubranskatn.edupage.org/).

 

Intelektové nadanie sa diagnostikuje v Centre poradenstva a prevencie.

 

 

Spracovala: Mgr. Miriam Matysová (psychologička)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *